O projektu

Tyto stránky provozuje organizace APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství. Původně vznikly jako jedna z aktivit mezinárodního projektu Rodiče samoživitelé/samoživitelky a trh práce, realizovaného od prosince 2012 do listopadu 2014.

O čem tprojekt byl?

Projekt s mezinárodní účastí si kladl za cíl posílit postavení rodičů samoživitelů/samoživitelek na trhu práce. Zaměřoval se na klíčové aktéry, kteří s rodiči samoživiteli pracují: úřady, zaměstnavatele, neziskové organizace a na ty, kdo mohou jejich situaci ovlivnit prosazováním a zaváděním opatření vedoucích ke zlepšení jejich situace v ČR (tvůrci/kyně politik, územní samosprávy).

Součástí projektu bylo zmapovat úspěšné strategie ze zahraničí za spolupráce se zahraničními partnery a sdílení těchto strategií a jejich propagace v ČR. Na to navazovaly aktivity vedoucí k úspěšnému přenosu zahraničního know-how do podmínek ČR. Výsledkem byla mj. iniciace potřebných změn v legislativě ČR a zavedení dalších opatření, která přispěla ke zlepšení situace rodičů samoživitelů/ek. Projekt samozřejmě cílil i na samotné rodiče samoživitele/ky a na zvýšení jejich informovanosti a zlepšení jejich orientace při hledání pomoci.

Z aktivit projektu:

Analýza situace rodičů samoživitelů/samoživitelek v ČR a zahraničí

Odborná analýza dat, týkajících se rodičů samoživitelů/ek, rešerše české a evropské legislativy v této oblasti, sbírání příkladů dobré praxe za spolupráce se zahraničními partnery projektu, jimiž jsou organizace z Velké Británie a Irska s dlouholetou praxí v oblasti pomoci rodičům samoživitelům/kám a zlepšování jejich podmínek.

Dvě mezinárodní setkání (kulatý stůl a konference)

Vedle zahraničních partnerů projektu se zúčastní angažovaní aktéři z ČR – tvůrci/kyně politik, odborníci/odbornice, zástupci/kyně organizací rodičů samoživitelů/ek a pomáhajících organizací, orgánů státní správy, územní samosprávy, zaměstnavatelé aj. Účastníci se podrobněji seznámí se situací a potřebami rodičů samoživitelů/ek v ČR, s příklady dobré praxe ze zahraničí i tuzemska a na základě sdílených zkušeností sestaví plán společné práce na vytčených cílech. Výstupem závěrečného setkání bude mj. vypracovaný konkrétní návrh legislativních změn v této oblasti.

Vzdělávací semináře

Poskytneme sérii vzdělávacích seminářů jak rodičům samoživitelům/kám, tak klíčovým aktérům v regionech ČR, zaměřených na zvýšení informovanosti a zároveň na navázání spolupráce s regionálními činiteli/kami a získání potřebných podnětů pro návrhy na konkrétní postupy a změny.

Studijní cesty do zahraničí

Spolu se zástupci klíčových aktérů/ z ČR zrealizujeme studijní cesty k zahraničním partnerům projektu, kde získáme informace, praktické zkušenosti a v neposlední řadě inspiraci pro přenos a šíření dobré praxe v ČR.

V průběhu celého projektu si klademe za úkol šířit povědomí o situaci rodičů samoživitelů/ek na trhu práce mezi odbornou i širokou veřejnost, stejně jako informace o možnostech, jak tuto situaci zlepšit.

Kdo jsou naši partneři v projektu?

Miesto pod slnkom (Košice, Slovensko)

One Family (Dublin, Irsko)

Single Parents Action Network (Bristol, UK)

One Parent Families Scotland (Edinburgh, UK)

Realizace projektu je financována z Evropských sociálních fondů v ČR, prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Projekt CZ.1.04/5.1.01/77.00353

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
(podrobné informace na www.esfcr.cz)

loga OP LZZ, ESF, EU