Víte, na jaké dávky máte nárok?

Někdy ani usilovná práce nestačí... (kazio76 - Fotolia.com)
26.3.2014 | zkouknuto: 9166x | komentářů: 19

Jste sama či sám s dětmi, a už asi víte, že na žádnou zvláštní podporu z titulu sólo rodiče nárok nemáte. Přesto však existují dávky sociální podpory, které vaši situaci zlepšit mohou. Víte které a jak o ně žádat?


Přídavek na dítě a příspěvek na bydlení u sólo rodičů

Na příběhu paní Hany si ukážeme postup, jak se počítají nároky na dávky státní sociální podpory, konkrétně na přídavek na dítě a příspěvek na bydlení. Výpočty jsou orientační.

Paní Hana, matka dvou děti (6 a 8 let), má dlouhodobě průměrný čistý měsíční příjem 14.000 Kč (včetně výživného). Bydlí v pronajatém bytě 1+1 v Praze. Náklady (nájem a služby spojené s užíváním bytu) na bydlení činí 12.000 Kč. Má paní Hana nárok na některou z dávek?

Životní minimum

Důležitým pojmem pro výpočet sociálních dávek je životní minimum, které se stanoví, a to podle počtu společně posuzovaných osob, takto:

 1. U osamělého jednotlivce činí částka životního minima 3.410 Kč měsíčně.
 2. Při společném posuzování více osob se stanoví měsíční částka životního minima (jako součet částek společně posuzovaných osob), následovně:
 • 1. osoba v pořadí: 3.140 Kč; další osoby v pořadí
 • osoba od 15 let, která není nezaopatřená osoba: 2.830 Kč;
 • nezaopatřené dítě od 15 do 26 let: 2.450 Kč;
 • nezaopatřené dítě od 6 do 15 let: 2.140 Kč;
 • nezaopatřené dítě do 6 let: 1.740 Kč.

Kalkulačku výpočtu životního minima najdete na stránkách MPSV.

Životní minimum tříčlenné rodiny paní Hany činí:

3.140 Kč + 2.140 Kč +2.140 Kč = 7.420 Kč.

Přídavek na dítě

Na tento přídavek má nárok nezaopatřené dítě, pokud rozhodný příjem rodiny za minulý kalendářní rok nepřevýšil hranici 2,4násobku životního minima rodiny. Rozhodný příjem pro nárok na přídavek na dítě se počítá vždy za kalendářní rok. Příjmy za rok 2013 je třeba doložit do 30. 9. 2014. Nárok na přídavek na dítě za rok 2013 vzniká od 1. 10. 2014 a trvá do 30. 9. 2015. V případě, že potvrzení o příjmu není předloženo ani do konce října, dojde k zániku nároku na dávku. O dávku je pak třeba žádat znovu. Za příjem se považuje i rodičovský příspěvek. Formulář potvrzení je ke stažení na sekci formulářů webu MPSV.

Vychází se ze zpětných příjmů, proto se může stát, že nárok na přídavek nevzniká v době, kdy jej rodina potřebuje a naopak nárok na něj vzniká v době, kdy se rodině její finanční situace zlepšila.

2,4násobek životního minima tříčlenné rodiny paní Hany je 7.420 Kč × 2,4 = 17.808 Kč.

Čistý měsíční příjem rodiny (14.000 Kč) je nižší než 2,4násobek jejího životního minima (17.808 Kč) a proto paní Haně nárok na přídavky na děti vzniká.

Výše přídavku na dítě

Výše přídavku na dítě činí měsíčně u

 • nezaopatřeného dítěte ve věku do 6 let 500 Kč;
 • dítěte od 6 do 15 let 610 Kč;
 • dítěte od 15 do 26 let 700 Kč.

Rodině paní Hany tudíž vzniká nárok na přídavek na každé dítě, a to ve výši 610 Kč, tj. na obě děti 1.220 Kč.

Příspěvek na bydlení

Příspěvek není vázán na péči o nezaopatřené dítě. Jeho přiznání závisí na výši rozhodného příjmu rodiny. Do rozhodného příjmu se započítává přídavek na dítě a rodičovský příspěvek.

Nárok na příspěvek na bydlení

Na příspěvek má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě hlášen k trvalému pobytu a splňuje dvě podmínky:

 • náklady na bydlení jsou vyšší než součin rozhodného příjmu rodiny a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35);
 • součin rozhodného příjmu rodiny a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35) není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.

Náklady na bydlení

Do nákladů na bydlení se zahrnují

 • skutečné náklady společně posuzovaných osob na nájemné a
 • náklady spojené s užíváním bytu (služby), např. náklady na úklid společných prostor.

Právní předpisy rozdělují žadatele o dávku z hlediska výpočtu dávky i prokazování nákladů na bydlení na dvě skupiny:

 • Nájemci bytu dokládají náklady na bydlení nájemní smlouvou, popř. rozpisem nákladů na služby.
 • Vlastníci bytů (družstevní byty, byty vlastníků, nemovitosti vlastníků) při výpočtu příspěvku na bydlení vycházejí z částek uvedených v nařízení vlády č. 440/2013 Sb. jako srovnatelné náklady. Výše těchto nákladů je odstupňována podle počtu osob.

U obou skupin se ještě započítávají skutečné náklady na plyn, elektřinu, vodné, stočné, odvoz odpadu, vytápění. Výjimku tvoří náklady na pevná paliva, které jsou rovněž stanoveny nařízením vlády č. 440/2013 Sb.

Náklady se prokazují fakturou nebo rozpisem od správce nemovitosti. Za náklady na bydlení se nepovažuje např. poplatek za telefon, rozhlas, televizi.

Výši srovnatelných nákladů stanovuje vláda každoročně nařízením, a to k 1. lednu. Hodnoty jednotlivých položek platné od 1. 1. 2014 určuje nařízení vlády č. 440/2013 Sb., jehož znění lze najít na portálu veřejné správy.

Normativní náklady na bydlení

Pro výpočet příspěvku na bydlení jsou potřebné tzv. normativní náklady, které jsou stanoveny v § 2 nařízení vlády č. 440/2013 Sb. v bodě a) pro bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy a v bodě b) pro bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků. Jejich výše je odstupňována podle počtu osob v domácnosti a podle velikosti obce.

Normativní náklady zahrnují pro nájemní byty částky nájemného, pro družstevní byty a byty vlastníků obdobné náklady, které vycházejí z propočtů Českého statistického úřadu. Dále jsou zahrnuty ceny služeb a energií propočítané podle průměrné spotřeby na počet osob v domácnosti. Normativní náklady se stanoví zvlášť, jak pro nájemní byty, tak i pro družstevní byty a byty vlastníků.

Příjemce příspěvku na bydlení

O dávku žádá vlastník nebo nájemce bytu. Příspěvek na bydlení je přiznáván na období jednoho roku, s tím, že žadatel čtvrtletně prokazuje příjmy a výše nákladů na bydlení. Pro nárok na příspěvek je rozhodující příjem rodiny za kalendářní čtvrtletí, které předcházelo kalendářnímu čtvrtletí, na něž se uplatňuje nárok.

Výše příspěvku na bydlení

Z hlediska žadatele mohou nastat dvě situace:

• Náklady na bydlení jsou vyšší než normativní náklady – výše příspěvku se rovná rozdílu mezi normativními náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientem 0,35).

• Náklady na bydlení jsou nižší než normativní náklady – výše příspěvku se rovná rozdílu mezi náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientem 0,35).

Výši příspěvku na bydlení si můžete spočítat třeba na portálu iDNES.cz.

Výpočet výše příspěvku na bydlení paní Hany
 1. Rozhodný příjem rodiny:
 • průměrný čistý měsíční příjem 14.000 Kč
 • přídavky na děti 1.220 Kč

Celkový rozhodný příjem je tedy 15.220 Kč.

 1. Náklady na bydlení jsou celkem 12.000 Kč (nájemné a náklady započitatelné do nákladů na bydlení).
 2. Normativní náklady na bydlení byly vypočítány na 15.096 Kč (dle tabulky v § 2 písm. a) nařízení vlády č. 440/2013 Sb.)

Splnění podmínek pro přiznání příspěvku:

 1. Náklady na bydlení (12.000 Kč) jsou vyšší než součin rozhodného příjmu a koeficientu 0,35 (15.220 Kč × 0,35 = 5.327 Kč).
 2. Součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,35 (15.220 Kč × 0,35 = 5.327 Kč) není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení (15.096 Kč).

Obě podmínky potřebné k přiznání nároku na příspěvek jsou splněny.

Výpočet výše příspěvku:

Náklady na bydlení (12.000 Kč) nejsou vyšší než normativní náklady na bydlení (15.096 Kč) – takže výše příspěvku na bydlení se stanoví jako rozdíl skutečných nákladů na bydlení a rozhodného příjmu vynásobeného 0,35, tj. 12.000 Kč – (15.220 Kč × 0,35) = 6.673Kč.

Rodině paní Hany bude na příslušné čtvrtletí přiznán příspěvek na bydlení ve výši 6.673Kč měsíčně.

Rodina paní Hany tak v tomto případě bude pobírat dávky v celkové výši 7.893 Kč měsíčně. Celkové disponibilní příjmy paní Hany se zvýší přibližně o jednu třetinu na 21.893 Kč měsíčně. Na ostatní výdaje (jídlo, oblečení, družina apod.) paní Haně zbývá 9.893 Kč, což je vzhledem k cenám a potřebám dětí velmi málo.

Obě dávky se vyplácí měsíčně. Žádosti o poskytování dávek státní sociální podpory vyřizují krajské pobočky Úřadu práce ČR podle místa trvalého pobytu osoby, která má na dávku nárok, tj. oprávněné osoby.

Žádosti o dávky se podávají na tiskopisech předepsaných MPSV. Adresu krajské pobočky a pobočky pro hlavní město Prahu naleznete na portálu státní sociální podpory. Formuláře žádostí naleznete na stránkách MPSV.

Připravila JUDr. Jana Seemanová pro www.saminadeti.cz.

Zajímá vás, o jakou dávku můžete žádat vy?

Obraťte se na poradnu APERIO! Bezplatné a spolehlivé právní a psychologické konzultace online, telefonicky nebo osobně.


Komentáře

Konečně krásně názorně vysvětleno! :-) Děkuji moc

Mujkus | 23.4.2015 19:09 Citovat »

Dobrý den,

zajímalo by mě, zda "solo rodič" neboli matka samoživitelka, která má nárok na podporu viz výše, musí být papírově rozvedená? My jsme se s mužem rozešli, já bydlím sama s dcerou a tedy nás živím sama. Ústně jsme se s mužem dohodli, že na dceru bude přispívat 2000Kč měsíčně. I tak ale finančně těžko vyjdu. Rozvedeni však stále nejsme. Jsem pak brána jako samoživitelka nebo ne?

Děkuji za odpověď!

Iveta | 9.5.2015 22:45 Citovat »
"Dobrý den, zajímalo by mě, zda "solo rodič" neboli matka samoživitelka, která má nárok na podporu viz výše, musí být papírově rozvedená? My jsme se s mužem rozešli, já bydlím sama s dcerou a tedy nás živím sama. Ústně jsme se s mužem dohodli, že na dceru bude přispívat 2000Kč měsíčně. I tak ale finančně těžko vyjdu. Rozvedeni však stále nejsme. Jsem pak brána jako samoživitelka nebo ne? Děkuji za odpověď!"

Milá paní Iveto,

to záleží na mnoha okolnostech - pro upřesnění kontaktujte naši webovou poradnu, www.aperio.cz/poradna, kde Vám do týdne odpoví. Záleží také, kdo Vás má brát jako samoživitelku - zda úřady, nebo organizace, které pomáhají. Pro APERIO je sólo rodič - samoživitel - každý, kdo dlouhodobě pečuje převážně sám o dítě, tedy i Vy.

Pokud jste z Prahy, můžete také využít bezplatné osobní právní konzultace. Objednat se můžete na čísle 774 740 017.

Držím Vám palce,

Eliška Kodyšová

Eliška Kodyšová | 10.5.2015 21:32 Citovat »

Zdravim, chtel bych vedet jak se resi kdyz sme se s pritelkyni rozesly a zijeme oddelene a ja doted pobiram pridavky na malyho 500 kc. Neni to problem? Domluvily jsme se ustne ze ji budu platit 2000.

jakub | 20.7.2015 06:58 Citovat »
"Zdravim, chtel bych vedet jak se resi kdyz sme se s pritelkyni rozesly a zijeme oddelene a ja doted pobiram pridavky na malyho 500 kc. Neni to problem? Domluvily jsme se ustne ze ji budu platit 2000. "

Dobrý den,

děkujeme Vám za komentář. Nemůžeme však z organizačních důvodů zodpovídat konkrétní otázky přímo v diskusích - obraťte se na naši webovou poradnu www.aperio.cz/poradna, kde dostanete během několika dní odpověď.

Srdečně,

Eliška Kodyšová

Eliška Kodyšová | 20.7.2015 08:50 Citovat »
"Dobrý den, zajímalo by mě, zda "solo rodič" neboli matka samoživitelka, která má nárok na podporu viz výše, musí být papírově rozvedená? My jsme se s mužem rozešli, já bydlím sama s dcerou a tedy nás živím sama. Ústně jsme se s mužem dohodli, že na dceru bude přispívat 2000Kč měsíčně. I tak ale finančně těžko vyjdu. Rozvedeni však stále nejsme. Jsem pak brána jako samoživitelka nebo ne? Děkuji za odpověď!"

Dokud Vám manžel přispívá na dítě , nejste samoživitelka !! !

pepa | 18.9.2015 19:36 Citovat »
"Dokud Vám manžel přispívá na dítě, nejste samoživitelka!!!"

Milý Pepo,

děkujeme za zajímavý příspěvek do debaty! Opravdu není někdy jednoduché určit, kdo je samoživitel nebo samoživitelka, a kdo ne - jste samoživitel, pokud máte přítelkyni, která s vámi a dítětem tráví volný čas a zčásti přispívá, ale nepodílí se na nákladech na bydlení? A co rodiče, kteří mají děti ve střídavé péči? Najít hranici je někdy těžké.

Po rozchodu, když partneři žijí v oddělených domácnostech, je ale ten, který má dítě v péči, považován úřady za samoživitele (pokud nemá nového partnera). To, že druhý rodič platí výživné, je prima, ale skutečností zůstává, že rodič, který má dítě v péči, je na jeho výchovu a péči o něj po většinu času sám, což s sebou obnáší řadu nových potíží. Ani příspěvek partnera často nestačí na pokrytí většiny potřeb rodiny.

Jak už jsem psala výše, pro APERIO je sólo rodičem - nebo samoživitelem - každý, kdo dlouhodobě pečuje převážně sám o dítě nebo o děti.

Zdravím a přeji hezký den!

Eliška Kodyšová

Eliška Kodyšová | 21.9.2015 08:03 Citovat »

Dobry den měla bych otazku na co všechno mam narok jsme tri clena rodina s pritelem jsme bez prijmu na maleho dostavam materskou 7600 a prispevek na dite 500 a stim co mame nevichazime tak se chci zeptat na co vsechno by jsme meli narok dekuji

X | 29.9.2015 22:28 Citovat »
"Dobry den měla bych otazku na co všechno mam narok jsme tri clena rodina s pritelem jsme bez prijmu na maleho dostavam materskou 7600 a prispevek na dite 500 a stim co mame nevichazime tak se chci zeptat na co vsechno by jsme meli narok dekuji "

Dobrý den,

odpověď Vám mohou poskytnout naši poradci. Buď se můžete obrátit na naši bezplatnou online poradnu, http://aperio.cz/7/poradna, nebo můžete zatelefonovat našim poradcům, kteří jsou k dispozici v úterý a ve čtvrtek odpoledne - více zde: http://aperio.cz/643/osobni-a-telefonicke-poradenstvi.

Držím Vám palce,

Eliška Kodyšová

Eliška Kodyšová | 30.9.2015 08:15 Citovat »

Dobry den, mate prosim nekdo zkusenost jako samozivitel s hypotekou na byt ve kterem s ditetem zijete? Jak se stavi stat v tomto pripade k prispevku na bydleni?

Dekuji

Bara

Bara | 18.4.2016 13:05 Citovat »

Dobrý den,

takže jsem to dobře pochopila (dle článku:

Víte, na jaké dávky máte nárok?) že se přídavky na dítě počítají do příjmu při žádosti o příspěvek na bydlení?

Díky za info.

Verča | 11.5.2016 06:48 Citovat »
Ano, je to tak. Pro konzultaci své situace volejte nebo pište do naší právní poradny, http://aperio.cz/7/poradna.
Eliška Kodyšová | 11.5.2016 08:25 Citovat »

Dobrý den, chci se zeptat, zda se na získání přídavku na dítě počítá jako příjem příspěvek na bydlení. Děkuji

Jana

Jana | 15.10.2016 10:56 Citovat »

Dobrý den všem, kdo čtou tento článek! Máme velkou radost, že ho považujete za užitečný. Pokud ale chcete dostat odpověď vztahující se k vaší osobní situaci, je třeba, abyste se obrátili na naši bezplatnou poradnu APERIO.

Děkujeme za pochopení a držíme palce!

Vaše APERIO

APERIO | 9.1.2017 18:53 Citovat »

Dobrý den, jsem samoživitelka, pobírám příspěvek na bydlení, je možné požádat o příspěvek na tábor, školu v přírodě, pro dítě 12 let. děkuji

weer | 22.4.2017 16:45 Citovat »
"Dobrý den, jsem samoživitelka, pobírám příspěvek na bydlení, je možné požádat o příspěvek na tábor, školu v přírodě, pro dítě 12 let. děkuji"

Dobrý den, takovou dávku náš systém sociálního zabezpečení nezná. Můžete se obrátit na Nadaci Agrofert nebo se optejte ve škole, zda vaše město nemá sociální fond, ze kterého podporuje rodiny v tíživé situaci.

Držíme palce!

Za APERIO

Eliška Kodyšová

Eliška Kodyšová | 24.4.2017 07:33 Citovat »

dobry den ,chtela bych se zeptat na jakou vysi a jake prispevky mam jako samozivitelka narok syn ma 18,5 roku navstevuje stredni skolu.ja mam brigadu moje odmena je asi 3700,- pobiram pridavky 700,- doplatek na bydleni a zivotniho minima

Misa | 23.5.2017 09:57 Citovat »

Dobrý den,

odpověď Vám mohou poskytnout naši poradci. Obraťte se prosím na naši bezplatnou online poradnu, http://aperio.cz/725/vitejte-v-poradne-aperio, kam můžete buď telefonovat, nebo vložit dotaz online. Do týdne pak získáte odpověď. Doporučuji vám ale přidat i další informace o vaší situaci, viz článek.

Držím Vám palce,

Eliška Kodyšová

Eliška Kodyšová | 23.5.2017 10:05 Citovat »

Dobrý den chtěla bych se zeptat zdali mám nárok na výživné na dite? Jsem pracující samozivitelka můj příjem je zhruba 15tis...bydlim sama s mým 6letym synem,který v rodném listě nemá uvedeno otce a tudiz mi nikdo nic nedává ...zivim nás oba jen s mým příjmem a v této době bydlení atd....des...samozdrejme bez své rodiny jako babička která mi posila věci a sem tam oblečení bych to nezvládla a bratři kteří sem tam zaplatí sportovní potřeby dekuji

Petra | 27.4.2019 15:59 Citovat »
Komentovat