Trvalý pobyt a doručování: na co dát pozor?

18.2.2014 | zkouknuto: 11094x | komentářů: 2

Příběh paní Heleny přibližuje negativní dopady v případě, kdy občan nesleduje doručování svých zásilek do trvalého pobytu, a dává návod, jak tyto situace řešit.


Paní Helena se asi po roce rozešla se svým přítelem. Přítel si našel přítelkyni novou a paní Helenu vyhodil, ze dne na den, i s malou dcerou z předchozího vztahu ze svého domu. Paní Helena přebývala nejdříve u několika kamarádek a na konec zakotvila v azylovém domě na druhém konci republiky. Před svým nedobrovolným stěhováním opomněla zaplatit složenku ve výši 350 Kč. Dluh jí připomněla až nařízená exekuce. To už ale dluh narostl na 12 675 Kč.

Zrušení trvalého pobytu

Když se paní Helena odstěhovala, bývalý přítel zrušil její adresu trvalého pobytu ve svém domě. Na to měl zákonné právo, a to bez souhlasu paní Heleny.

O zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana rozhodne při splnění zákonných podmínek ve správním řízení ohlašovna (= obecní úřad obce), a to na návrh vlastníka objektu, anebo na návrh oprávněné osoby.

Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana, anebo neužívání objektu.

Navrhovatel je povinen prokázat splnění zákonných podmínek ohlašovně. Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen.

Trvalý pobyt na ohlašovně

Novou adresou trvalého pobytu paní Heleny se stala ohlašovna obecního úřadu obce, kde měla poslední trvalý pobyt. Jedná se o tzv. úřední adresu.

Občan se na úřední adrese nezdržuje. Úřední adresa pobytu není určena k bydlení. Občanovi z tohoto evidenčního údaje nevyplývají žádná práva k objektu ohlašovny. Na sídlo ohlašovny nelze občanům, kteří mají jako údaj místa trvalého pobytu vedenou adresu ohlašovny, doručovat korespondenci, a to proto, že v budově úřadu nikdo z občanů s úřední adresou fyzicky nebydlí a tudíž není možné jim žádnou korespondenci doručit. Občan zde nemá ani zřízenou „poštovní schránku“, z které by si doručenou poštu mohl vyzvedávat.

Postup doručování nestanoví (v občanském soudním řádu, ve správním řádu ani jiném právním předpise např. daňovém řádu) žádnou povinnost vlastníkům objektu, kde je občan přihlášen k trvalému pobytu. Takové ustanovení neobsahuje ani zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, který neukládá ani vlastníku objektu ani ohlašovně v tomto smyslu žádné povinnosti.

Pošta adresovaná na ohlašovnu je tedy nedoručitelná. Ovšem ze zákona (zpravidla desátým dnem po uložení zásilky u České pošty, s. p.) může nastat fikce doručení, to znamená, že zásilka je považována za doručenou. Paní Helena si nepřebírala zásilky od soudu. Jestliže si paní Helena zásilku nevyzvedla, ve lhůtě uvedené na oznámení, a to ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. Fikcí doručení se stalo soudní rozhodnutí pravomocné a exekutor mohl nařídit exekuci. Exekutor může vymáhat dluh po celou dobu života, třeba i po malých částkách.

Úřady totiž nejsou oprávněny přebírat soukromou korespondenci fyzických osob, ale umožňují doručovatelům písemností zanechat, a to ve svém sídle, výzvu k převzetí zásilky a poučení. Tento krok neznamená přenos odpovědnosti za způsob doručování z odesílatele na obecní úřady. Je v zájmu občanů, kteří mají evidovaný údaj o místu trvalého pobytu v sídle ohlašovny, aby sledovali doručování, tzn. být v kontaktu s příslušným zaměstnancem úřadu, který na oznámení zásilky upozorní.

Trvalý pobyt na ohlašovně, ale skutečný pobyt na jiném místě

Paní Helena si mohla zajistit doručování na adresu azylového domu. Existuje několik řešení.

Občan, který má evidenční adresu trvalého pobytu na ohlašovně obecního úřadu, má zejména tyto možnosti:

 • na ohlašovně pobytu úřadu nahlásit údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány „úřední“ písemnosti,
 • správnímu úřadu, soudu apod. v každém konkrétním správním (či soudním) řízení nahlásit, na jakou adresu chce doručovat písemnosti,
 • zřídit si datovou schránku a orgán veřejné moci je pak povinen ji pro doručení písemnosti použít,
 • zajistit si „dosílání pošty“ na adresu, kterou České poště, s. p., oznámí (za úplatu),
 • zřídit si u České pošty, s. p., P. O. BOX (za úplatu),
 • požádat o změnu ukládací pošty - v případě, že si adresát zásilku nemůže vyzvedávat na ukládací poště, může požádat o uložení zásilky na jiné dostupnější poště (zdarma).

Na http://www.ceskaposta.cz/cz/nastroje/online-zadosti.htm lze nalézt tyto online mj. žádosti

 • Žádost o doslání již uložené zásilky na novou adresu
 • Žádost o změnu ukládací pošty již uložené zásilky
 • Žádost o prodloužení úložní doby pro vyzvednutí již uložené zásilky
 • Žádost o prodloužení úložní doby pro vyzvednutí došlých zásilek

Trvalý pobyt

Paní Heleně se nakonec podařilo najít dobrou práci, splatit dluh a pronajmout si byt. Uzavřená nájemní smlouva jí opravňovala k nahlášení trvalého pobytu v jejím novém bytě.

Občan ČR může mít na našem území jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním.

Občan hlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě svého nového trvalého pobytu, tj. na obecním úřadu nebo v hlavním městě Praze na úřadech městských částí.

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

 • vyplnit a podepsat "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", který je k dispozici na každé ohlašovně (je nutné použít pouze originální tiskopis),
 • předložit platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku jiné změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část;
 • předložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo (pokud doklad nevlastní) úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu (tj. v případě, kdy partner je vlastníkem nemovitosti a souhlasí s nahlášením trvalého pobytu v jeho nemovitosti).

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan ČR správní poplatek ve výši 50 Kč. Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.

Oznámení trvalého pobytu

Paní Helena tentokrát oznámila svůj nový trvalý pobyt co nejvíce institucím.

Adresu nového trvalého pobytu se doporučuje sdělit: zaměstnavateli či škole, lékařům, poště (SIPO, TV, rozhlas), plynárně, dodavateli elektrické energie, majiteli či správci starého i nového domova, resp. katastrálnímu úřadu, úřadu práce (jste-li nezaměstnaný), správě sociálního zabezpečení (zasílání důchodu), finančnímu a živnostenskému úřadu (podnikatel), zdravotní pojišťovně, bance, komerčním pojišťovnám apod.

Informace

Více informací poskytne Ministerstvo vnitra, odbor správních činností, oddělení evidence obyvatel, nám. Hrdinů 3, 140 21 Praha 4, e-mail: oscoeo@mvcr.cz.

Autorkou textu je JUDr. Jana Seemanová.


Komentáře

Bydlím trvale - na OP "Město E16", ulice je v této lokalitě taky. Mám tedy jen ev. č. (není č. popisné ani orientační). Bohužel nemohu dosáhnout toho, aby mi chodila všechna pošta na "ulice ev.č. 16", kde trvale bydlím. Proč není možné tento "pitomý systém změnit". Doručovatel to bez ulice nenajde.

ZD

Zdeněk | 28.4.2016 11:05 Citovat »

Dobrý den, já jsem Josef Lewis. Dobrý, legitimní a akreditovaný věřitel. Vyplácíme půjčku všeho druhu velmi rychlým a snadným způsobem, Osobní půjčka, Autopůjčovna, Domácí půjčka, Studentský úvěr, Podnikatelský úvěr, Inventor úvěr, Konsolidace dluhu. atd

Získejte schválení pro podnikání nebo osobní půjčky dnes a získejte prostředky v rámci stejného týdne žádosti. Tyto osobní půjčky mohou být schváleny bez ohledu na váš kredit a existuje mnoho spokojených zákazníků, kteří tuto zálohu podpoří. Ale získáte nejen osobní půjčku, kterou potřebujete; dostanete nejlevnější. To je náš slib: Garantujeme nejnižší sazbu pro všechny úvěry s volnými kolaterálními výhodami.

Usilujeme o to, abychom zanechali pozitivní a trvalý dojem tím, že překročíme očekávání svých zákazníků ve všem, co dělám. Naším cílem je zacházet s důstojností a respektem při poskytování nejvyšší kvality služeb včas. Žádné povinné sociální zabezpečení a požadovaná kontrola kreditu, 100% zaručeno. Likvidujte okamžitě pomocí níže uvedených podrobností, pokud máte zájem o půjčku a máte podvody.

E-mail: progresiveloan@yahoo.comVolání / WhatsApp: +16626183756Webová stránka: https://progresivefunding.wordpress.com

Josef Lewis | 9.12.2018 06:43 Citovat »
Komentovat