Sólo rodiče ve Velké Británii – co jim schází a co dostávají I.

15.4.2014 | zkouknuto: 2404x | komentářů: 0

Skotsko – pestrá škála podpory sólo rodičům

Ulice GlasgowOhlížíme-li se zpátky na naši studijní cestu do Skotska a přemýšlíme, co nám nejvíce utkvělo jako typicky skotské, byla by to asi nezdolnost – vůči osudu, nepříznivým klimatickým podmínkám – kterou určitě podporuje ještě otevřená, optimisticky laděná a společenská až komunitní povaha lidí.


Chcete si přečíst víc o dobré praxi v zahraničí?

Jak pomáhat sólo rodičům – inspirace ze Slovenska

Jak se v Irsku pomáhá sólo rodičům I

Jak se v Irsku pomáhá sólo rodičům II

Sólo rodiče ve Velké Británii – co jim schází a co dostávají II.

Přestože se Skotské království od 1. dubna 1707 stalo součástí Spojeného království Velké Británie, možná díky právě této nezdolnosti skotské povahy do dnešní doby přetrvávají snahy o nezávislost (má se o ní hlasovat v referendu v září roku 2014), stejně jako vlastní stále používané jazyky skotština a skotská gaelština. Skotsko si také dodnes zachovalo vlastní nezávislý politický, právní i vzdělávací systém.

Se stejnou nezdolností zdá se funguje i organizace One Parent Family Scotland (OPFS), pomáhající sólo rodičům na celém území Skotska, která byla založena a nepřetržitě funguje již od roku 1944 !

Aktuální situace rodičů ve Skotsku v číslech

Každou čtvrtou rodinu ve Skotsku tvoří sólo rodiče. Na 5 144 200 obyvatel připadá ve Skotsku 163 000 rodičů, kteří jsou sami na výchovu 295 000 dětí. 92% z těchto sólo rodičů jsou ženy, 46% jejich dětí žije v chudobě. Skotsko má vysokou míru těhotenství u mladistvých (16-19 let). Z 9000 těhotenství se narodí 4000 dětí ročně.

S čím OPFS sólo rodičům pomáhá

Nabízené služby OPFS vychází z mnoha palčivých oblastí sólo rodičovství ve Skotsku.

Těmito oblastmi jsou zejména: chudoba a nízký příjem – ovlivňuje psychicky i fyzicky nejen rodiče, ale následně i jejich děti. OPFS se snaží hledat pro sólo rodiče cesty z tohoto bludného kruhu. Dalším problémem je často nízká úroveň dosaženého vzdělání sólo rodičů spolu s nedostatkem pracovních zkušeností a z toho plynoucí nízké sebevědomí. Z nízkého věku sólo rodičů, zejména sólo matek kromě nízkého sebevědomí také často plyne nedostatek rodičovských kompetencí.

Sólo rodiče ve Skotsku si stěžují také na nedostatek dostupných a flexibilních služeb hlídání dětí, které by umožnily další vzdělávání a návrat do práce. V mnoha případech se nejen sólo rodiče, ale také jejich děti cítí sociálně izolovaní. Řada programů OPFS proto nabízí různé možnosti, jak zapojit tyto rodiny zpět do jejich komunity.

OPFS však nezapomíná ani na podporu osamělých otců (8% z celkového počtu sólo rodičů ve Skotsku) a již 12 let pro ně připravuje programy zejména na podporu rodičovských dovedností, nebo pravidelná setkání, kde mohou navázat kontakt s otci v podobné situaci a vzájemně sdílet zkušenosti.

Hlavní principy práce se sólo rodiči – individuální přístup a zařazení do komunity

Prvním principem je začít od individuálních potřeb sólo rodičů. Skotská organizace OPFS se nejprve snaží zjistit, s jakým problémem klient či klientka přichází, jaké má silné a slabé stránky, a pomoci mu/jí najít řešení v jeho/její konkrétní situaci. Často je nejprve potřeba pomoci mu/jí urovnat a stabilizovat osobní a rodinnou situaci, případně připravit matku či otce na příchod dítěte a často i naučit je základním dovednostem péče o ně.

Pracovnice OPFSPokud sólo rodič plánuje návrat do práce, poradce mu pomáhá zorientovat se v systému dávek, na které má nárok a jak si o ně požádat. Poté se snaží s klientem/klientkou zamyslet na základě jeho situace a aktuálních možností, jaké zaměstnání by mohlo být vhodné a jak je hledat, příp. nad možnostmi dalšího vzdělání či rekvalifikace.

Druhým principem je zařazení sólo rodiče zpět do komunity. Poté, co klient projde individuálním poradenstvím, snaží se OPFS zařadit sólo rodiče i jeho děti zpět do komunity, resp. pomoci mu vytvořit nové společenské vazby pomocí návazných skupinových aktivit. Rodiče se zde vzájemně seznámí, vidí, že v této situaci nejsou sami, mohou si začít i pomáhat navzájem. Tj. mohou pak fungovat i jako svépomocné skupiny.

Základem služeb OPFS je v neposlední řadě přesvědčení, že je potřeba pro tuto skupinu rodičů zajistit specializované, komplexní, „na míru šité“ služby. Proto sólo rodičům nabízí poradenství v mnoha oblastech – např. právní, finanční, psychologické, rodinné či koučink při návratu do zaměstnání.

OPFS poskytuje služby 7 tisícům sólo rodičů ve Skotsku.

Služby pro sólo rodiče ve specifických situacích

Individuální přístup, který vychází ze zjištění potřeb velkého množství sólo rodičů, umožňuje této organizaci nabízet velký rozsah přesně zacílených služeb pro tuto skupinu.

Zaujaly nás zejména následující služby, z nichž první dvě z nich jsme osobně navštívili v místě jejich realizace v Glasgow během naší studijní cesty a zúčastnili jsme se setkání s jejich uživatelkami.

Lone Parent Hubs - program pro úspěšný návrat do práce; Transforming Lives Pathway - program pro mladé matky; Peer Mentoring Program – dobrovolnický program, kdy sólo rodiče, kteří sami prošli skupinovým programem, poskytují podporu dalším potřebným sólo rodičům; Children&Fathers Work - nová služba pro otce, kteří zůstali sami na děti (8% z celkového počtu sólo rodičů - malá, ale podle OPFS o nic méně potřebná skupina); Lone Parent Helpline - bezplatná telefonní linka pomoci pro sólo rodiče.

Lone Parent Hubs – ve skupině to jde lépe (a je u toho i legrace)

Začíná se individuálními sezeními. Ty jsou prvotní podporou ve složité životní situaci a nastartují řešení krizové situace (domácí násilí, nedostatečná znalost péče o dítě, nalezení bydlení).

Na individuální konzultace poté navazují skupinové aktivity. Jsou vedené neformální, co nejvíce osobní formou. Probíhají v blízkosti bydliště rodičů, obvykle v místních komunitních centrech. V rámci skupinových aktivit se rodiče s podporou pracovnic OPFS snaží zjistit, v čem je kdo dobrý, jaké má cíle. Ze (znovu)nalezených schopností se pak vychází při hledání vhodného zaměstnání. Do skupiny jsou zváni různí hosté – ze škol, institucí, úřadů práce. Rodiče si v rámci skupiny dodají k dotazům více odvahy, než při osobní návštěvě např. úřadu, kde s nimi často jednají velice neosobně. Zvaní hostů také umožňuje sólo rodičům získat co nejaktuálnější informace v dané oblasti.

Skupinové programy považuje OPFS za velmi důležité: je potřeba ukázat sólo rodičům, že v této situaci nejsou sami. Skupina tak plní více rolí, jak vzdělávacích, tak svépomocných. V průběhu programu je vždy postaráno o děti, což rodičům pomáhá se uvolnit a načerpat síly a inspiraci pro další boj o důstojné živobytí.

Transforming Lives Pathway – když mateřství přijde brzy

Organizace OPFS provedla rozsáhlý výzkum ve skupině 300 sólo matek ve správní oblasti North Lanarkshire, která je na 3. místě v počtu těhotenství mladistvých ve Skotsku. 80 z 300 respondentek bylo ve věku 16 - 25 let. Výzkum zjišťoval, s jakými překážkami se mladé sólo matky potýkají při plánování vlastní budoucnosti a hledání pracovního uplatnění, příp. dalšího vzdělání či rekvalifikace. Mladistvé matky již mnohdy během těhotenství čelí partnerským problémům a sociální izolaci, ztrátě bydlení, problémům s alkoholem a drogami, finančním problémům, špatným výchovným modelům ve vlastní rodině aj.

Na základě těchto zjištění přišla OPFS s pilotním projektem Transforming Lives Pathway, který nabízí tři stupně pomoci, dle potřeb a aktuální životní situace sólo matek.

První stupeň – individuální služba Teen Mentoring Service - nabízí pomoc mladým sólo matkám již v době těhotenství a v období těsně po narození dítěte do 1 roku věku. Druhým stupněm jsou skupiny pro matky dětí starších 1 roku - Bouncing Babies. Setkání probíhají 1x týdně, slouží nejen k navázání vzájemných kontaktů mezi sólo rodiči, ale zároveň nabízejí systematický program péče o dítě (odstavení dítěte, zdravá výživa, jak si s dítětem hrát, jak s ním mluvit, číst a zpívat mu apod.). Posledním stupněm je, taktéž skupinový, program Transforming Lives, určený matkám, které již plánují navrátit se na trh práce, nebo se chtějí dále vzdělávat.

Cílem všech stupňů programu Transforming Lives Pathway je navrátit mladým sólo matkám sebedůvěru, podpořit je v jejich rodičovství a připravit je na budoucnost, aby získaly opět kontrolu nad svým životem a svým dětem umožnily lepší životní podmínky. Témata workshopu: finance, změny v systému sociálních dávek, zdravá výživa, péče o domácnost a rodičovské kompetence. Workshop probíhá 2x týdně po dobu 10 týdnů. Po dobu workshopu je pamatováno také na děti. Je zajištěno hlídání, při kterém si děti mohou a učí se hrát si ve skupině vrstevníků.

Transforming Lives se stala mezi službami pro mladé ve Skotsku nejúspěšnějším programem roku 2012 (ocenění „Early Intervention Mentoring Project od the Year“, 2012). Program v současné době probíhá pouze v oblasti North Lanarkshire, OPFS však doufá v brzké rozšíření know-how a zavedení osvědčeného programu i do dalších oblastí Skotska.Účastnice programu

Tento program je unikátní tím, že vychází z reálných potřeb dané skupiny a je velice komplexní. Nabízí možnost individuální pomoci v těžké životní situaci od bydlení, přes návštěvy úřadů, až po mediaci při rodinných problémech. Jeho neméně důležitou součástí jsou skupinové programy, které pomáhají mladým sólo matkám i jejich dětem dostat se ze sociální izolace, znovu nalézt sebevědomí a perspektivu vlastní budoucnosti. OPFS uvádí u tohoto programu 70% úspěšnost.

Sólo rodiče sólo rodičům – peer mentoring

"Kdo situaci sám zažil a zvládl, může účinněji pomoci dalším."

Peer Mentoring Program je certifikovaný dobrovolnický program, díky němuž jsou sólo rodiče (mentoři a mentorky), kteří prošli specializovaným přípravným programem, schopni poskytnout podporu dalším potřebným sólo rodičům. Mají k osobám v podobné situaci blíže, což napomáhá navázání vzájemné důvěry. Pomáhají mezi další sólo rodiče šířit získané povědomí o možnostech pomoci a vytipovat v síti vlastních kontaktů další potenciální klienty/ky služeb OPFS. Mentoři a mentorky jsou tak další cestou, jak nejen šířit informace o službách a možnostech pomoci, ale zároveň pomáhat ještě účinněji a, řekněme „zdola“, přímo z řad sólo rodičů, propojovat a rozšiřovat podpůrnou síť pro tuto skupinu. Cílem programu je včasná intervence a prevence problémů sólo rodičů.

I (sólo) táta potřebuje pomoc

Program pro sólo otceProgram pro otce je z hlediska OPFS poměrně novou službou. Je určena otcům, kteří zůstali sami na péči o děti a také otcům, kteří mají děti ve střídavé péči či otcům, kteří se po rozvodu pravidelně stýkají se svými dětmi a po tuto dobu o ně pečují. V Edinburghu program probíhá již 12 let, nyní jej OPFS začíná nabízet i v dalších městech po celém Skotsku.

OPFS chce ukázat, že otcové jsou schopni se sami starat o děti, a rovněž je podpořit v tom, že mohou projevovat své emoce. Snaží se pro ně nabízet „holistický“ (tj. co nejvíce komplexní) program. Kromě vzájemného pravidelného setkávání sólo otců a jejich dětí nabízí informace, poradenství, právní pomoc i praktická školení péče o dítě (otcové např. mnohdy nevědí, jak pomoci dítěti, když se dusí, když je nemocné apod.) a péče o domácnost.

Aktuálním problémem otců jsou změny ve skotském systému státní sociální podpory a sociální politiky. Podle těchto změn smí jedna osoba vlastnit byt pouze s jedním pokojem. Za každý pokoj navíc platí vysokou daň ve výši 26%. To komplikuje situaci otcům, kteří by si např. po rozvodu chtěli ponechat jeden pokoj navíc pro svoje děti, aby je mohli vídat a pečovat o ně alespoň o víkendech.

Bezplatná telefonní linka pomoci pro sólo rodiče

neboli Lone Parent Helpline (0808 801 0323) je skvělou a unikátní službou pro sólo rodiče. Poskytuje bezplatné individuální poradenství specializované na pomoc sólo rodičům v celém Skotsku. Je jednou ze základních a dlouhodobých služeb OPFS.

Poskytuje informace a pomoc při zjišťování nároku a vypočítání různých sociálních dávek, přídavků na dítě či příspěvků v nezaměstnanosti, finanční, dluhové či právní poradenství. Nabízí také rodinné poradenství, mj. rozpadá-li se vztah nebo je potřeba vyjednat mezi partnery rozdělení péče o děti apod. Na tuto linku je ale možné zavolat i v případě, kdy sólo rodič nepotřebuje konkrétní radu, ale potřebuje se jen někomu se svěřit a vypovídat se. Je možné se na ni obrátit od pondělí do čtvrtka, od 9:30 do 16:30 hodin.

Na vyžádání si mohou sólo rodiče nechat zdarma zaslat souhrn všech informací formou podrobných tištěných manuálů např. o nárocích na různé dávky (kterých je ve Skotsku na rozdíl od ČR velké množství), o hledání práce či pravidlech rozvodového řízení. OPFS zdarma poskytuje i velice užitečný podrobný seznam státních a neziskových organizací z celého Skotska, na které se mohou sólo rodiče obrátit pro poradenství či pomoc. Veškeré informace je také možné si zdarma stáhnout z webu OPFS.

Způsoby financování činnosti OPFS

Množství využívaných zdrojů financování činnosti OPFS je velké a má dlouhou tradici. Organizace získává prostředky z vládních zdrojů, státních loterií a z charitních organizací, které shromažďují prostředky věnované komerčními firmami a přerozdělují je na různé projekty, např. na projekty na pomoc sólo rodičům. OPFS má pro tyto účely vlastní schopnou fundraiserku, která se věnuje neustálé propagaci a získávání dalších donorů pro činnost organizace.

Pokračování článku o návštěvě Anglie najdete ZDE.

Za tým APERIO Skotsko navštívily Silvie Novotná a Lucie Staňová.

Studijní cesta proběhla v rámci realizace mezinárodního projektu „Rodiče samoživitelé/ky a trh práce“, který je podpořen grantem ESF ČR, operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt CZ.1.04/5.1.01/77.00353.


Komentáře

Zatím žádné komentáře - buďte první!

Komentovat