Pomoc v hmotné nouzi – pomoc těm, kteří ji nejvíce potřebují

(C) poorbike - Fotolia.com
4.6.2014 | zkouknuto: 5339x | komentářů: 15

Pomoc v hmotné nouzi je systém pomáhající jednotlivcům (či rodinám), kteří se ocitli ve finančně svízelném postavení, a současně je motivuje k aktivní snaze, aby si zajistili prostředky k uspokojení životních potřeb. Vychází ze zásady, že každý, kdo pracuje, se musí mít lépe než ten, kdo nepracuje (práci se vyhýbá).


Kdo je ve hmotné nouzi?

Hmotná nouze je situace, kdy osoba (či rodina)

  • nemá dostatečné příjmy, takže její sociální a majetkové poměry jí neumožňují uspokojení základních životních potřeb (na úrovni ještě přijatelné pro společnost),
  • si z objektivních důvodů nemůže potřebné příjmy zajistit vlastním přičiněním.

Dávkami, jimiž je řešena pomoc v hmotné nouzi, jsou příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Na modelovém příkladu si ukážeme, jak se postupuje při výpočtu těchto dávek. Zde uváděné výpočty jsou zjednodušené a výsledky jsou tudíž pouze orientační.

Paní Marie bydlí sama se svými dvěma dětmi (4 a 7 let) na ubytovně mimo Prahu, kde hradí nájemné + poplatky za energii a vodu ve výši 7000 Kč měsíčně (tzv. odůvodněné náklady na bydlení). Má nárok na přídavky na děti, a to 500 Kč a 610 Kč. Nemá nárok na příspěvek na bydlení. Marie je dlouhodobě nezaměstnaná a je v evidenci uchazečů o zaměstnání. Nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti. Chodí pravidelně na brigádu a vydělává 4250 Kč měsíčně, což je maximální částka, kterou si může přivydělat, jestliže je v evidenci uchazečů o zaměstnání (jedná se o tzv. kolidující zaměstnání). Otec dětí je v invalidním důchodu a platí na obě děti dohromady výživné 1000 Kč měsíčně.

Výpočet příspěvku na živobytí (PnŽ)

Výše příspěvku na živobytí se stanovuje jako rozdíl mezi tzv. částkou živobytí (ČŽ) osoby (či rodiny) a jejím příjmem (Phn), přičemž položka příjem je snížena o tzv. přiměřené náklady na bydlení (PřnB). Za přiměřené náklady na bydlení se považují odůvodněné náklady na bydlení (ONB) nejvýše však do výše 30% (v Praze 35 %) příjmu osoby (či rodiny). Zákon přesně stanoví, které položky považuje za odůvodněné náklady na bydlení a které nikoliv, a to pro různé typy bydlení zvlášť (osobní vlastnictví, nájem, ubytovna apod.).

PnŽ = ČŽ – (Phn ONB, nejvýše do PřnB)

PřnB = 0,3 (0,35 pro Prahu) x Phn

Příjem rodiny paní Marie

Přídavky na děti 500 Kč a 610 Kč, výdělečná činnost 4250 Kč, výživné 1000 Kč, celkem 6360 Kč.

Příjem rodiny paní Marie z pohledu pomoci v hmotné nouzi (Phn)

Pokud má některá z posuzovaných osob příjem ze zaměstnání, započítává se pouze 70%. Smyslem je, aby lidé, kteří pracují, byli zvýhodněni oproti těm, kteří nepracují.

Náhrada mzdy (nemocenské při dočasné pracovní neschopnosti, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství, aj.), podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci se započítává 80%.

Ostatní příjmy se započítávají ve výši 100% – to se týká například rodičovského příspěvku, přídavků na dítě, starobního nebo invalidního důchodu apod.

U příspěvku na živobytí se zpravidla posuzují příjmy za předchozí 3 měsíce. Pokud ale například osoba přijde o práci nebo dojde k nějaké dramatické změně sociální situace, může to být zohledněno a předchozí vyšší příjmy se nemusí započítat.

Stanovení příjmu (Phn) rodiny paní Marie z pohledu pomoci v hmotné nouzi

Výdělečná činnost: 4250 Kč…… 70 %........ 2975 Kč

Přídavky na děti: 1110 Kč……100 %........ 1110 Kč

Výživné: 1000 Kč……100 %........ 1000 Kč

Celkem 5085 Kč

Celkové příjmy (Phn) rodiny paní Marie činí 5085 Kč.

Stanovení přiměřených nákladů na bydlení (PřnB) rodiny paní Marie

PřnB= 0,3 x Phm = 0,3 x 5085 = 1526

Přiměřené náklady na bydlení rodiny paní Marie činí 1526 Kč.

Odůvodněné náklady na bydlení (ONB) rodiny paní Marie: 7000 Kč

Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.

Stanovení životního minima (ŽM) rodiny paní Marie

K výpočtu životního minima rodiny (ŽM) paní Marie lze využít kalkulačku

http://www.mpsv.cz/cs/11853.

ŽM1 = 1. dospělá osoba – 3140 Kč

ŽM2 = 1. dítě – 1740 Kč

ŽM3 = 2. dítě – 2140 Kč

ŽM = ŽM1 + ŽM2 + ŽM3 = 7020 Kč

Životní minimum rodiny paní Marie činí 7020 Kč.

Stanovení částky živobytí (ČŽ)

Částka živobytí je stanovena pro každou osobu individuálně, a to na základě hodnocení její snahy a možností. Pro stanovení částky živobytí rodiny se jednotlivé částky živobytí osob sčítají. Částka živobytí se odvíjí od částek existenčního minima (EM) a životního minima (ŽM). Částka živobytí osoby se zvyšuje, pokud zdravotní stav osoby vyžaduje podle doporučení příslušného odborného lékaře zvýšené náklady (např. na dietní stravování).

Částka živobytí rovněž zohledňuje další skutečnosti jako např., že osoba dluží na výživném na nezletilé dítě. Nejnižší částka živobytí je rovna existenčnímu minimu ve výši 2200 Kč.

U nezletilých osob činí částka živobytí částku životního minima:

ČŽ = ŽM + částka na dietu, je-li předepsána podle doporučení odborného lékaře podle vyhlášky č. 504/2006 Sb.

U ostatních osob začíná částka živobytí na částce existenčního minima (2200 Kč) a může se postupně navyšovat o polovinu částky rozdílu mezi životním minimem osoby (v případě paní Marie 3140 Kč) a existenčním minimem (2200 Kč) s ohledem na uplatňování pohledávek a o polovinu částky rozdílu mezi životním minimem osoby (v případě paní Marie 3140 Kč) a existenčním minimem (2200 Kč) s ohledem na využití majetku.

Stanovení částky živobytí rodiny paní Marie

ČŽ = ČŽ1 + ČŽ2 + ČŽ3

ČŽ1 = EM + (ŽM1 – EM)/2 + (ŽM1 – EM)/2

= 2200 + (3140 – 2200)/2 + (3140 – 2200)/2

= 2200 + 940/2 + 940/2 = 2200 + 470 + 470 = 3140 Kč

ČŽ2 = ŽM2 = 1740 Kč

ČŽ3 = ŽM3 = 2140 Kč

ČŽ = ČŽ1 + ČŽ2 + ČŽ3 = 3140 + 1740 + 2140 = 7020 Kč

Částka živobytí rodiny Marie je rovna výši životního minima rodiny, tj. 7020 Kč.

Výpočet příspěvku na živobytí (PnŽ) pro rodinu paní Marie

PnŽ = ČŽ – (Phn – ONB, nejvýše do PřnB)

PnŽ = 7020 – (5085 – 1526) = 7020 – 3559 = 3461

Příspěvek na živobytí rodiny paní Marie činí 3461 Kč.

Výpočet doplatku na bydlení (DnB)

Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení (tj. nájmu, služeb s bydlením spojených a nákladů za dodávky energií) zůstala osobě (či rodině) částka živobytí.

Nárok na doplatek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, který užívá byt a jehož příjem (příjmy společně posuzovaných osob) je po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení nižší než částka jeho živobytí (částky živobytí společně posuzovaných osob).

Podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek na živobytí. Doplatek na bydlení lze přiznat (s přihlédnutím k celkovým sociálním a majetkovým poměrům), i osobě, které příspěvek na živobytí nebyl přiznán, protože její příjem (příjmy společně posuzovaných osob) přesáhl částku živobytí osoby (společně posuzovaných osob), ale nepřesáhl 1,3násobek této částky.

DnB = (ONB PnB) (P + PnŽ ŽM)

Výpočet doplatku na bydlení (DnB) pro rodinu paní Marie

DnB = (7000 – 0) – (5085 + 3461 – 7020) = 7000 – 1526 = 5474

Rodina paní Marie má nárok na doplatek na bydlení ve výši 5474 Kč.

Žádost o dávky

Řízení o přiznání dávek pomoci v hmotné nouzi se zahajuje na základě písemné žádosti podané na předepsaném formuláři. Tyto formuláře, včetně potřebných příloh, jsou k dispozici v tištěné podobě na všech pobočkách Úřadu práce České republiky, v elektronické podobě je naleznete na internetové adrese portal.mpsv.cz/forms.

K vyřízení žádosti je příslušná Krajská pobočka Úřadu práce České republiky podle místa trvalého pobytu.

Pracovníci Krajské pobočky Úřadu práce České republiky jsou povinni pomoci s vyplněním žádosti, informovat o podmínkách nároku a vždy žádost přijmout. Pouze na základě podané žádosti a po zhodnocení plnění podmínek může být rozhodnuto, zda osoba má nebo nemá na danou dávku nárok.

Při vyřizování dávek hmotné nouze je třeba se připravit na to, že se nedokládají jen samotné příjmy, ale i celkové majetkové poměry. Pokud například osoba nemá žádný příjem, ale na účtu v bance má uložené peníze, pak jí nemusí být přiznán nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi. To platí i na případy kdy osoba má nějaký jiný majetek – ať už movitý nebo nemovitý.

Nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi nelze přiznat zpětně, ale náleží od prvního dne kalendářního měsíce, v němž byla podána žádost, pokud v něm osoba zároveň splnila všechny podmínky pro přiznání nároku na dávku.

Připravila JUDr. Jana Seemanová pro www.saminadeti.cz.

Zajímá vás, o jakou dávku můžete žádat vy?

Obraťte se na poradnu APERIO! Bezplatné a spolehlivé právní a psychologické konzultace online, telefonicky nebo osobně.


Komentáře

Dobrý den . chtěla bych se zeptat,zda je možné získat alimenty pro dceru,pouze pro dceru ! dlouho jsem se o alimenty pro dceru soudila na vlastní náklady,aby měla holčička co potřebuje. vysoudila jsem si 6500 . ale bohužel jsou započítávány jako náš společný příjem ,takže dcerce s alimentů ve finále nezbyde nic,protože v podstatě živí i s vou matku a platí i část nájemného . Otec dítěte s náma nikdy nežil,nepřispívá,kromě výživného nijak finančně,přesto mi po půl roce ,co mi zanikl nárok na podporu bylo vypočítáno 1500 příspěvek na bydlení,a na mé živobytí 246 kc,poté zvýšeno na 290 kc . náš příjem byly jen dcerky alimenty a bydlíme v jedné místnosti za 3500 . Nechápu jak je možné,že v našem případě nepřihlíží vůbec na snahu matky zabezpečit dítě ! naopak mi topřipadá,že jsem tím,že má dcerka tak vysoké alimenty státu ušetřila peníze :-/ nechápu rovněž,že se nepřihlíží na potřeby dítěte ,peníze jsem si vysoudila pro dcerku a nakonec živí dcerka mě . Děkuji za případnou radu ,protože bych ráda dceři uděla spoření ale z peněz pro dceru nemám ani na pořádné jídlo pro ní natož pak na ostatní věci ! Děkuji a přeji krásný den Mazurová

mili | 21.10.2015 21:25 Citovat »
"Dobrý den . chtěla bych se zeptat,zda je možné získat alimenty pro dceru,pouze pro dceru ! dlouho jsem se o alimenty pro dceru soudila na vlastní náklady,aby měla holčička co potřebuje. vysoudila jsem si 6500 . ale bohužel jsou započítávány jako náš společný příjem ,takže dcerce s alimentů ve finále nezbyde nic,protože v podstatě živí i s vou matku a platí i část nájemného . Otec dítěte s náma nikdy nežil,nepřispívá,kromě výživného nijak finančně,přesto mi po půl roce ,co mi zanikl nárok na podporu bylo vypočítáno 1500 příspěvek na bydlení,a na mé živobytí 246 kc,poté zvýšeno na 290 kc . náš příjem byly jen dcerky alimenty a bydlíme v jedné místnosti za 3500 . Nechápu jak je možné,že v našem případě nepřihlíží vůbec na snahu matky zabezpečit dítě ! naopak mi topřipadá,že jsem tím,že má dcerka tak vysoké alimenty státu ušetřila peníze :-/ nechápu rovněž,že se nepřihlíží na potřeby dítěte ,peníze jsem si vysoudila pro dcerku a nakonec živí dcerka mě . Děkuji za případnou radu ,protože bych ráda dceři uděla spoření ale z peněz pro dceru nemám ani na pořádné jídlo pro ní natož pak na ostatní věci ! Děkuji a přeji krásný den Mazurová"
Ivon | 29.12.2016 19:02 Citovat »

Dobrý den,

jsme rádi, že vás článek zaujal! Pokud stojíte o další informace k pomoci v hmotné nouzi nebo dalších dávkách, obraťte se prosím na poradnu APERIO:

http://www.aperio.cz/725/vitejte-v-poradne-aperio

Držím vám palce a přeji vše dobré v novém roce,

Eliška Kodyšová

Eliška Kodyšová | 31.12.2016 16:14 Citovat »

Potřebujete naléhavé peníze? Můžeme pomoci! Máte problémy nebo máte problémy? Tímto způsobem vám dáváme příležitost rozvíjet nový vývoj. Jako bohatá osoba cítím povinnost pomáhat lidem, kteří se jim snaží dát šanci. Každý si zaslouží druhou šanci, a protože vláda selže, budou muset pocházet od ostatních. Žádná částka není příliš pro nás a splatnost, kterou určíme vzájemnou dohodou. Žádné překvapení, žádné další náklady, ale pouze dohodnuté částky a nic jiného. Nečekejte a nezapomeňte na tento příspěvek. Zadejte částku, kterou chcete požádat, a my vás budeme kontaktovat se všemi možnostmi. kontaktujte nás dnes na adrese (bishopleoloanfunds01@gmail.com) (bishopleoloanfunds01.wordpress.com) Potřebujete naléhavé peníze? Můžeme pomoci!

Bishop Leo Morgan | 27.11.2017 10:16 Citovat »

Dobrý den, jste v jakékoliv finanční situaci? Aplikujte dnes na vaše půjčky, abyste splatili dluhy a spustili nový obchod a vaše vánoční půjčky. Více informací., Email: mehmethakan117@gmail.com

Mehmet Hakan | 22.12.2017 08:18 Citovat »

Osobní půjčka?Podnikatelský úvěr:Úvěru na bydlení?Lékařské půjčky?

nemusíte se starat o své finance, protože nabízíme rychlé a spolehlivé půjčky pro všechny, naše služby jsou velmi rychlé a spolehlivé, protože půjčky jsou poskytovány všem potřebným pouze na 2%. Pospěšte si a kontaktujte nás dnes na adrese Freemanloanfinance@gmail.com a užívejte si dnes naše garantované úvěrové služby.whatsapp: +15184251167www.freemanfinance.webs.com

Jamie Freeman | 11.1.2018 02:00 Citovat »

Požádejte o půjčku rychlý a pohodlný způsob, jak zaplatit účty a obnovit financování vašeho projektu s nejlevnější úrokovou sazbou ve výši 3%, abyste nás kontaktovali dnes prostřednictvím: trustfunds804@outlook.com. Úvěr potřebujeme půjčku nabízet naše minimum je 1,000,00 výběr půjčování nějakých peněz, jsem certifikovaná registrace a věřitelé Legit, můžete nás kontaktovat dnes, pokud máte zájem získat tento úvěr, kontaktujte mě pro více informací o procesu půjčky protože podmínky půjček a výše úvěru vám budou převedeny. Potřebuji vaši naléhavou odpověď, pokud máte zájem.

JIM BUFFER | 14.1.2018 19:54 Citovat »

Dobrý den, pane / paní.

Jsme společnost soukromého investora a nabízíme 2% úrokové půjčky a nabízíme různé úvěry, jako jsou osobní půjčky, podnikatelské úvěry, konsolidační úvěry, zajištěné a nezajištěné úvěry, vánoční půjčky,Děkujeme, že jste si přečetli tuto reklamu a požádali o její půjčku.Další informace a dotazy nám můžete zaslat na adrese mehmethakan117@gmail.comÚvěry, které vyhovují vašemu rozpočtu

Mehmet Hakan | 26.1.2018 06:50 Citovat »

Potřebujete půjčky jakéhokoli druhu?Jste v nějakém finančním nepořádku nebo potřebujete finanční prostředky na zahájení podnikání?Zde je příležitost získat své malé a velké půjčky, abyste zvýšili a zahájili své podnikání v každém ohledu. poskytujeme půjčky veřejnosti za velmi sníženou úrokovou sazbu ve výši 3%. Jsme dynamičtí, spolehliví, efektivní a důvěryhodní. Kontaktujte nás nyní pro vaše krátkodobé a dlouhodobé půjčky. Kontaktujte nás nyní, více informací a žádostí.

Nabízíme osobní půjčky, půjčky na konsolidaci dluhu, rizikový kapitál, podnikatelské úvěry, úvěry na vzdělávání, úvěry na bydlení nebo půjčky z jakéhokoli důvodu! Nicméně naše metoda vám nabízí možnost uvést výši potřebného úvěru a také dobu, kterou si můžete dovolit

EMAIL: eaglehomemortgage001@gmail.com

POSKYTUJEME VAŠE ÚVĚR V DŮSLEDKU VAŠEHO KORESPONDENCE A ODPOVĚDÍ V SOULADU.

Pozdravy,Paní Lola Danielová

EMAIL: eaglehomemortgage001@gmail.com

Mrs Lola Daniel | 3.2.2018 04:46 Citovat »

Dobrý den, jste v jakékoliv finanční situaci? Aplikujte dnes na vaše půjčky, abyste splatili dluhy a spustili nový obchod a vaše vánoční půjčky. Více informací. , Email: kadrizoltan@gmail. com

Kadri | 6.2.2018 13:18 Citovat »

Potřebujete rychlou, dlouhou nebo krátkodobou půjčku s relativně nízkou úrokovou sazbou až 3%? Kontaktujte nás

immaculate_cashloan@outlook.com

Nabízíme:

1) podnikatelský úvěr:2) Osobní půjčka:3) Domácí půjčka:4) Auto úvěr:5) Studentský úvěr:6) úvěr na konsolidaci dluhu e.tc.c.

Bez ohledu na vaše kreditní skóre jsme zaručeni poskytnutím finančních služeb našim četným klientům po celém světě.Díky flexibilním úvěrovým balíčkům lze úvěry zpracovat a převést na dlužníka v co nejkratším čase.

Pokud potřebujete rychlou půjčku, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu:

immaculate_cashloan@outlook.com

Poznámka: 100% spolehlivá nabídka půjčky a žádné poplatky za předčasné splácení.

harry White | 8.2.2018 01:49 Citovat »

POTŘEBUJEŠ PŮJČKU

Jste obchodník nebo žena? Potřebujete finanční prostředky na zahájení vlastního podnikání? Potřebujete půjčku k vypořádání vašeho dluhu nebo splacení účtů nebo začít podnikat? Potřebujete finanční prostředky na financování projektu? E-mail: ( Larryellisonfinance@gmail.com ) Nabízíme garantované úvěrové služby jakéhokoli množství a do kterékoliv části světa (fyzické osoby, společnosti, realitní kanceláře a korporace) s naší vynikající úrokovou sazbou ve výši 2%. Pro žádosti a další informace odešlete odpovědi na následující e-mailovou adresu: Larryellisonfinance@gmail.com

LARRY ELLISON | 10.2.2018 03:13 Citovat »

Potřebujete rychlou, dlouhou nebo krátkodobou půjčku s relativně nízkou úrokovou sazbou až 3%? Kontaktujte nás

immaculate_cashloan@outlook.com

Nabízíme:

1) podnikatelský úvěr:2) Osobní půjčka:3) Domácí půjčka:4) Auto úvěr:5) Studentský úvěr:6) úvěr na konsolidaci dluhu e.tc.c.

Bez ohledu na vaše kreditní skóre jsme zaručeni poskytnutím finančních služeb našim četným klientům po celém světě.Díky flexibilním úvěrovým balíčkům lze úvěry zpracovat a převést na dlužníka v co nejkratším čase.

Pokud potřebujete rychlou půjčku, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu:

immaculate_cashloan@outlook.com

Poznámka: 100% spolehlivá nabídka půjčky a žádné poplatky za předčasné splácení.

Harry White | 10.2.2018 03:19 Citovat »

Potřebuješ půjčku? Pokud ano! Kontaktujte společnosti Ocean Finance a Mortgages Limited ® pro malé a velké úvěry. Vyplácíme půjčku ve výši 2% úrokové sazby. Kontaktujte nás dnes prostřednictvím e-mailu na adrese: oceanlimiteds@gmail.com nebo nám zavolejte na číslo: 18324815254

Ocean Finance a hypotéky Limited | 10.2.2018 23:48 Citovat »

Pozor!Jsme legitimní, autoritativní a vládou registrovaná finanční instituce, nabízíme projektové a podnikové financování za přiměřenou úrokovou sazbu ve výši 3%. Financujeme projekt pro jednotlivce i firmy, naše půjčky a hypotéky jsou dobře pojištěny pro maximální bezpečnost a nabízíme rychlé a spolehlivé služby pro naše zákazníky v rámci i mimo zemi.Mezi naše služby patří:Financování projektůInvestiční úvěrAuto úvěryÚvěry na konsolidaci dluhuDruhá hypotékaPodnikové úvěryOsobní půjčkyMezinárodní půjčkyPokud máte zájem o naši nabídku, kontaktujte nás e-mailem, kde naleznete další informace o našich službách.Doufám že tě brzy uslyším "Děkuji a s pozdravem!Paní Ariana BensonováKontaktní e-mailová adresa: arianabensonloanfirm@gmail.comPaní Ariana Bensonová

Ariana Benson | 18.2.2018 01:58 Citovat »
Komentovat