Odborné akreditované semináře o práci se sólo rodiči - Beroun

(C) Fotolia.com - korvin1979
22.5.2015 | zkouknuto: 1815x | komentářů: 0

Sólo rodiče patří mezi klienty řady podpůrných služeb - od občanského, profesního či jiného poradenství, přes sociálně právní ochranu dětí, až po specializované služby. Ačkoli je situace každé z rodin rozdílná, spojuje je to, že na výchovu dětí je v rodině jen jeden dospělý. Jak těmto rodinám co nejefektivněji pomoci a jak se jim žije, na to se zaměří cyklus bezplatných akreditovaných seminářů pro odbornou veřejnost, který bude probíhat od září 2015 do února 2016 v Berouně. Část seminářů je navíc akreditována MPSV.


NOVINKA: Našim seminářům byla udělena akreditace MPSV!

Pro koho jsou semináře určeny?

  • sociální pracovnice/íci (OSPOD, azylové domy, dětské domovy, asistenční služby)
  • poradci/kyně Úřadu práce
  • další osoby pracující s rodinami a dětmi (rodinná centra, psychologové, výchovní poradci aj.)

Jak se přihlásit?

Vyplňte náš krátký registrační formulář.

O čem budou jednotlivá setkání?

Jaký je náš přístup k sólo rodičům? Poslechněte si rozhovor Lucie Výborné s naší metodičkou Eliškou Kodyšovou, která byla v pátek 14. srpna Hostkou Radiožurnálu.

22. září 2015 - OBSAZENO, JE MOŽNÉ SE HLÁSIT JEN JAKO NÁHRADNÍK!

Psychická odolnost u dětí sólo rodičů (Simona Hoskovcová)

AKREDITACE MPSV

Co ovlivňuje psychickou odolnost dítěte - vnitřní a vnější vlivy. Jak se vyvíjí složky osobnosti, které přispívají psychické odolnosti dítěte. Zvláštní význam předškolního věku pro vývoj psychické odolnosti. Role dospělých ve vývoji psychické odolnosti. Role vrstevníků ve vývoji psychické odolnosti. Osamostatňování dítěte a jak ho podpořit. Role hodnocení a jejich formy na utváření psychicky odolné osobnosti. Doprovázení dítěte při zvládání vývojových "výzev". Jak nakládat s neúspěchem dítěte. Součástí semináře jsou i různé aktivity ke zjištění vlastních postojů a stylů zvládání zátěže. Ujasnění vlastního přístupu k řešení zátěžových situací je důležitým předpokladem pro výchovu dítěte k psychické odolnosti. Dále budou uvedeny hry a situace, které lze využít při práci s dětmi nebo při jejich výchově.

PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D., působí na katedře psychologie FF UK v Praze. Zabývá se výzkumem self-efficacy a podporou psychické odolnosti u dětí.

13. října 2015

Podpora zodovědnosti rodičů za děti při a po rozvodu (Markéta Nováková)

Současný systém rozhodování o porozvodové péči o děti je velmi nešťastně nastavený. Rodičům se nedostává potřebné pomoci v těžké životní situaci, kdy jsou velmi často natolik zaměstnaní sami sebou, svými problémy, bolestmi a obavami, že zapomínají na své děti. Právo dětí na výchovu a péči od obou svých rodičů je v řadě případů opomíjeno zcela. Mnoho sólo rodičů tak generuje systém samotný. Včasná intervence a nástroje, které “donutí” oba rodiče k znovupřevzetí své rodičovské odpovědnosti by mohl jejich počet významně snížit a přispět ke zkvalitnění jejich života po stránce emociální, sociální i ekonomické. Jsou to právě sociální pracovníci a zaměstnanci podobných státních institucí, kteří mohou tuto včasnou intervenci a pomoc zajišťovat a zásadním způsobem zvrátit následující průběh rozvodu. Jakým způsobem a jaký přínos bude mít tento postup práce pro ně samotné, přiblíží seminář.

Dipl.-Übers. Markéta Nováková je zakladatelkou spolku Cochem.cz, z.s., který usiluje o zavedení Cochemské praxe, závazného postupu v rámci opatrovnického řízení, v České republice. Spolupracuje s předními odborníky z oblasti práva, psychologie a sociologie z ČR i zahraničí.

20. října 2015

Jak zvýšit rodičovské kompetence sólo rodičů (Eliška Kodyšová)

AKREDITACE MPSV

Mezi dětmi vyrůstajícími se sólo rodičem a dětmi z úplných rodin existují rozdíly co do školních výsledků a celkové psychické pohody, a to i dlouhodobě. Shrneme zjištění o hlubších příčinách těchto rozdílů, kterými jsou rodičovské kompetence, rodinný konflikt, chudoba a přetížení sólo rodiče. Dále probereme vhodné intervence, které podporují dovednosti rodičů pečovat o děti a které jim umožňují efektivně využívat sítě sociální opory v jejich okolí, které jim jsou k dispozici.

PhDr. Eliška Kodyšová, Ph.D., je psycholožka a psychoterapeutka; působí ve spolku APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství, kde pracuje jako metodická vedoucí projektů zaměřených na rodiče.

3. listopadu 2015

Strategie obživy sólo rodičů (Radka Dudová)

Jaká je ekonomická situace sólo rodičů v České republice? Jaké strategie volí pro zajištění důstojné životní úrovně své rodiny? Jak štědrý je český sociální systém k osamělým rodičům ve srovnání s jinými evropskými zeměmi? Přednáška R. Dudové se pokusí odpovědět právě na tyto otázky, a to na základě dostupných statistik a studií a vlastního kvalitativního výzkumu porozvodového mateřství. Oproti převládajícím stereotypům data ukazují, že hlavní strategií obživy a zajištění rodiny je vlastní pracovní aktivita – sólo matky pracují ve větší míře a více hodin nežli matky žijící s partnerem, a na dávky sociální podpory se spoléhají jen v relativně malé míře v určitých obdobích svého života

Mgr. Radka Dudová, Ph.D., je výzkumnou pracovnicí Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Ve své práci se zaměřuje na analýzu politik a institucí v oblasti péče o děti a o seniory. Provádí kvalitativní výzkum současných proměn partnerského a rodinného života, včetně problematiky sólo rodičovství.

24. listopadu 2015

Sociální dávky a výživné - včera a dnes (Jana Seemanová)

AKREDITACE MPSV

Náplní kurzu budou nejdůležitější dávky sociálního zabezpečení pro sólo rodiče: ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, podpora v nezaměstnanosti, instrumenty aktivní politiky zaměstnanosti, způsoby určování výživného, mediace a možnosti využití spolupracujících advokátů.

JUDr. Jana Seemanová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Systematicky se zabývá právním postavením rodičů a sólo rodičů na trhu práce a jejich sociální situací, a to jak teoreticky tak prakticky. Je autorkou několika publikací. Dlouhodobě spolupracuje se společností APERIO, kde působí jako koordinátorka a právní poradkyně internetové poradny pro rodiče, lektorka kurzů právního minima pro rodiče a lektorka kurzů pro sociální pracovníky a zaměstnavatele.

8. prosince 2015

Sólo rodiče a pracovní právo (Jana Seemanová)

AKREDITACE MPSV

V rámci kurzu budou představeny tyto instituty: pracovní poměr na kratší pracovní dobu, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a pružná pracovní doba a samostatně výdělečná činnost.

19. ledna 2016

Sociální práce se sólo rodiči - dobrá praxe z EU (Eliška Kodyšová)

AKREDITACE MPSV

Neziskové organizace ze zahraničí, které pracují se sólo rodiči už desítky let, vyvinuly osvědčené postupy, jak zlepšit situaci sólo rodičů. Řadu z těchto metod lze s úspěchem použít i v ČR. Shrneme hlavní zásady, kterých je dobré se při práci s touto cílovou skupinou držet, a popíšeme si podrobně nejzajímavější strategie sociálního začleňování neúplných rodin.

16. února 2016

Podpora sólo rodičů v RC Slunečnice (Hana Pražáková)

Rodinné centrum Slunečnice v Berouně začalo pracovat se sólo rodiči v roce 2013. V současnosti spolu s APERIEM realizuje projekt "Doma je líp než v rodině, i když je na to rodič sám", který si klade za cíl podpořit rodičovské kompetence sólo rodičů a psychickou odolnost všech členů neúplných rodin. S blížícím se koncem projektu shrneme zkušenosti z práce se sólo rodiči, které jsme v jeho průběhu získali.

Mgr. Hana Pražáková působí v RC Slunečnice jako sociální pracovnice. Vede kurz pro sólo rodiče, který je realizován v rámci projektu "Doma je líp než v rodině, i když je na to rodič sám", a pracuje i s pěstounskými rodinami.

Kde a kdy se budou konat?

  • vždy v úterý 10-12 hodin
  • RC Slunečnice, prostory Komunitního centra, Bezručova 928, Beroun

Jak je kurz certifikován?

Akreditaci MPSV dostaly dva kurzy následného vzdělávání pro sociální pracovníky, které se skládají z několika seminářů:

Úvod do právních aspektů problematiky neúplných rodin (6 h)

  • Sociální dávky a výživné - včera a dnes (24.11.)
  • Sólo rodiče a pracovní právo (8.12.)

Úvod do posilování psychické odolnosti dětí a rodičů z neúplných rodin (8 h)

  • Psychická odolnost u dětí sólo rodičů (22.9.)
  • Jak podpořit rodičovské kompetence sólo rodičů (20.10.)
  • Sociální práce se sólo rodiči - dobrá praxe z EU (19.1.)

Pro získání certifikátu o absolvování akreditovaného kurzu je třeba absolvovat všechny části daného kurzu (tedy všechny jednotlivé semináře) v plném rozsahu.

Další informace o obsahu a zaměření seminářů na tel. 739 415 312 nebo na emailu eliska.kodysova@aperio.cz.

Semináře pro odbornou veřejnost v Berouně

Zobrazování obrázku logo NROS + info o financování.jpg


Komentáře

Zatím žádné komentáře - buďte první!

Komentovat