Odborné publikace a další zdroje o sólo rodičovství

21.3.2014 | zkouknuto: 2573x | komentářů: 0

Vychovávat bez partneraPracujete se sólo rodiči, a nevíte, odkud čerpat informace pro svou práci? Potřebujete zjistit důležité statistiky nebo zjištění z výzkumů týkajících se neúplných rodin či rodičovství po rozpadu partnerství? Pak jste na správné adrese.


V průběhu práce na našem projektu jsme zjistili, že informací o sólo rodičích je poměrně hodně - je ale třeba je hledat. Abyste to nemuseli dělat znovu, připravili jsme pro vás odkazy na zajímavé publikace spolu se stručnou anotací.

APERIO: Sami na děti, sami na vše ostatní?

Analýzu vzniklou v rámci našeho projektu přirozeně vynechat nemůžeme. Tím, že porovnává nejen legislativní situaci v různých zemích (ČR, SR, UK, Irsko), ale i psychosociální podporu a služby pro sólo rodiče, je zdrojem inspirace pro všechny, kdo se sólo rodiči pracují.

Radka Dudová, Šárka Hastrmanová (SoÚ): Otcové, matky a porozvodová péče o děti

Realita porozchodového rodičovství se skládá se střípků mnoha subjektivních realit, z nichž každá je vlastní různému typu aktérů. Tato publikace má za cíl položit vedle sebe různé verze vidění reality rodičovství a péče o děti po rozchodu či rozvodu rodičovského páru a ukázat tak mnohavrstevnou povahu tohoto významného společenského fenoménu. Nejprve uvádí čtenáře do problematiky porozvodového mateřství a otcovství, nastiňuje hlavní problémy, se kterými se muži a ženy jako rodiče po rozchodu či rozvodu potýkají, a představuje polohy, v jakých se o rozvodu, rodičovství po rozvodu a o neúplných rodinách hovoří ve veřejném diskurzu. Dále jsou představeny výsledky dvou kvalitativních výzkumů, z nichž první se týká otcovství a druhý mateřství po partnerském rozchodu. V problematice porozvodového otcovství je pozornost zaměřena na tři důležité repertoáry či rozměry otcovské role: repertoár otce jako živitele, repertoár otce jako pečovatele a repertoár otce jako blízkého dítěte; a na otázku ztráty mocenské kontroly muže nad bývalou rodinou. Kapitola věnovaná mateřství analyzuje hlavní problémy, se kterými se matky po rozvodu setkávají: konstrukci své rodiny jako rodiny „neúplné“, ekonomické zajištění a výdělečnou práci, mateřství a výchovu a konečně podíl bývalých partnerů na rodičovské zodpovědnosti. V další části je představen legislativní rámec rozhodování o porozvodové výchově a úpravě poměrů rodičů k nezletilým dětem. Jsou zde popsána jednotlivá právní ustanovení a diskutovány hlavní problematické stránky těchto úprav. Poté jsou shrnuty výsledky kvalitativní sondy mezi experty, zabývajícími se rozhodováním v případech týkajících se porozvodového uspořádání výchovy. Jejich výpovědi potvrzují, že největší podíl porozvodových uspořádání výchovy je vlastně prodloužením stavu, který existoval již před rozvodem, kdy o děti osobně pečovala převážně matka. Závěrem jsou problematizovány některé běžně sdílené mýty, které porozvodové rodičovství provázejí.

Dílčí publikace vzniklé v rámci tohoto projektu najdete tady.

APERIO: Tato rozsáhlá monografie pomáhá nabourat několik velmi silných předsudků o sólo rodičovství a vztazích po rozvodu. Ačkoli není příliš známá, je důležitým čtením pro všechny, kdo se touto oblastí zabývají.

Věra Kuchařová (VÚPSV): Rodina a zaměstnání V. Neúplné rodiny.

Cílem této studie je poznání vazeb mezi postoji a životními hodnotami a strategiemi i reálným chováním svobodných, rozvedených a ovdovělých žen, matek dětí předškolního a mladšího školního věku. Série studií tak umožní jejich porovnání s ženami z úplných rodin s dětmi obdobného věku. Důraz je přitom kladen na sféru rodiny, práce a vzdělávání. Zpráva je členěna do pěti hlavních tématických kapitol. První část (2. kapitola) se věnuje samostatně životním hodnotám a postojům. Ve třetí kapitole je zjišťována jejich současná životní situace, zejména z hlediska ekonomického postavení, příjmové situace a účasti na dalším vzdělávání. Analýza je dále zaměřena na naplnění rodičovských plánů, skloubení pracovních povinností s péčí o domácnost a na realizaci vzdělanostních aspirací. Pátá kapitola popisuje, do jaké míry mohou některé životní události vytvářet napětí, příp. bariéry uskutečňování životních cílů. Závěrečná část porovnává zkušenosti a názory osamělých matek na opatření rodinné a sociální politiky.

APERIO: Studie 500 sólo matek se zabývá především ekonomickou stránkou života neúplných rodin. Velmi dobře ilustruje ohrožení neúplných rodin chudobou, ale zajímavě popisuje i jejich postoje k roli muže a ženy v rodině.

Anna Šťastná (VÚPSV): Neúplné rodiny v České republice a ve vybraných evropských zemích

Monografie se zabývá problematikou neúplných rodin, jejich vývojem a životČními podmínkami ve vybraných evropských zemích. Důraz je kladen především na aspekty sociální a rodinné politiky. Studie charakterizuje populaci rodičů samoživitelů ve vybraných zemích a procesy, které ke vzniku tohoto typu rodiny vedou. Analyzuje přístup sociální a rodinné politiky k neúplným rodinám a uvádí konkrétní opatření rodinné a sociální politiky, které se neúplných rodin přímo i nepřímo dotýkají. 1. část shrnuje změny probíhající v rovině domácností a pluralizujících se životních uspořádání. Je zaměřena na faktory vedoucí k zvyšujícímu se zastoupení neúplných rodin v evropských populacích. Zmíněna je také otázka sociální situace neúplných rodin. 2. část se věnuje přístupům rodinných politik ke skupině rodičů samoživitelů a studiu populace matek samoživitelek a jejich životních podmínek ve vybraných evropských státech (Německo, Francie, Velká Británie, Švédsko, Norsko a Itálie).

APERIO: Toto je publikace, která nás inspirovala k realizaci našeho projektu. Ačkoli náš projekt pracuje s partnery z UK, Irska a Slovenska, inspiraci může naše rodinná politika najít i v přístupu skandinávských zemí a Německa vůči sólo rodičům.


Komentáře

Zatím žádné komentáře - buďte první!

Komentovat