Máte slovo: tentokrát o sólo rodičích

18.4.2014 | zkouknuto: 2705x | komentářů: 2

Hostem pořadu Máte slovo, vysílaného 10. dubna 2014 na Jedničce, byla i Eliška Kodyšová, která v rámci spolku APERIO metodicky řídí projekt "Rodiče samoživitelé/ky a trh práce". Právě nezaměstnanosti samoživitelek a osob nad padesát let bylo toto vysílání věnováno.


Debata však nakonec uvízla na obecnějších podmínkách zaměstnanosti – nedostatku pracovních míst, zaměstnávání cizinců vs. českých občanů, připravenosti Úřadů práce uchazeče o zaměstnání aktivně podpořit, a připravenosti zaměstnavatelů nabídnout práci i matkám s malými dětmi (nejen samoživitelkám) a lidem nad padesát let. Populární formát pořadu také dal prostor publiku ventilovat své předsudky a xenofobní postoje. V důsledku toho ale nedošlo na diskusi o hlavních potížích, kterým dnes sólo rodiče na trhu práce a ve společnosti čelí.

Chudoba je tíživější - a dopadá na děti

Předně je třeba říci, že sólo rodiče netrápí ani tolik nezaměstnanost, jako chudoba. Nezaměstnanost sólo matek je jen o několik málo procentních bodů vyšší než nezaměstnanost matek z úplných rodin, které jsou mnohem častěji ekonomicky neaktivní. Přestože ale sólo matky pracují častěji na plný úvazek, je 39% neúplných rodin ohroženo materiální deprivací. Podobně významná část čelí příjmové chudobě. Pokud tedy vezmeme v úvahu, že 22% dětí vyrůstá v neúplných rodinách, jednoduchým výpočtem zjistíme, že přinejmenším každé jedenácté dítě vyrůstá v chudobě. Chudoba je spojená s deprivací nejen materiální, ale i citovou. Má také negativní dopady na školní prospěch těchto dětí a je pro ně tedy dlouhodobě devastující.

Chudobu by mohla do jisté míry vyřešit nikoli vyšší, ale kvalitnější zaměstnanost sólo rodičů. Častou překážkou k přijetí lépe placeného zaměstnání je nemožnost sladit tuto práci s péčí o dítě. Řešením jsou flexibilní pracovní režimy, které však nemohou být redukovány na částečné úvazky, jejichž chystanou podporu zmínila ministryně Michaela Marksová Tominová. Sólo rodič si v současnosti nemůže dovolit přijmout zaměstnání na částečný úvazek. Příjem z něj by jeho rodinu totiž neuživil.

Nejprve osobní rozvoj, pak práce

Někteří sólo rodiče potřebují významnější podporu a prostor pro osobní rozvoj a zvýšení sebevědomí, než mohou začít pracovat na svých profesních vyhlídkách. Jedná se především o ženy z azylových domů, pro které je vymanění se ze závislosti na stálém provázení důležitým krokem k ekonomické soběstačnosti. V současnosti neexistuje ale funkční mezistupeň mezi životem v azylovém domě a životem v komerčním pronájmu. Chráněné byty pro sólo rodiče dnes existují, ale jsou vzácné. Rozvoj dostupného a důstojného sociálního bydlení je tedy naprosto nezbytný.

Důležitá je i otázka výživného a sociálních dávek. Efektivita sociálních transferů – tedy vliv dávek na vymanění se chudoby – se pro neúplné rodiny pohybuje kolem 30%, je tedy nejnižší ze všech skupin ohrožených sociálním vyloučením. Zanedbání povinné výživy, tedy neplacení výživného, je trestný čin, za který bylo v loňském roce stíháno kolem 13000 osob. To nepříznivě přispívá k neblahé materiální situaci neúplných rodin.

Bez školek a družin to nejde

Aby to bylo ještě spletitější, kvůli všeobecnému nedostatku školek a jeslí nejsou sólo rodiče v pozici, aby mohli přijímat případné nabídky zaměstnání. Zákon o dětských skupinách, který prošel nedávno prvním čtením v parlamentu, sice nabízí řešení, ale některá jeho ustanovení mohou být limitujícím faktorem pro jejich zřizování v obcích tak, aby byly finančně dostupné i slabším skupinám. Nediskutuje se prakticky o družinách a jejich přeplněnosti, což povede k tomu, že čím dál více dětí bude čas po škole trávit na ulici. Obce nejsou většinou připravené jim nabídnout prostory pro smysluplné, a přitom neorganizované trávení volného času.

Shrnuto a podtrženo, nezaměstnanost sólo rodičů je jen střípkem z celé mozaiky – a rozhodně ne tím nejpodstatnějším. Pokud se nová ministryně práce a sociálních věcí zaměří na problematiku této skupiny tak, jako v době, kdy ještě ministryní nebyla, mají sólo rodiče šanci vymanit se ze začarovaného kruhu nízkého příjmu, zúžených možností a neperspektivního zaměstnání. Zbývá jen doufat, že jí v tom ostatní vlivní nebudou klást překážky.


Komentáře

Můj příspěvek

Vzdát se výchovy dítěte, má v dnešní době řadu výhod. Jedním z nich, je neomezený volný čas, který tím získáte.

Můžete ho věnovat jen sobě. Ideální pro SOBCE.

Nastává však nevyvářená situace a na protistranu přechází veškerá tíha a zodpovědnost .

Jeden z rodičů neví co dřív, druhý dostává prostor pro svou realizací a radovánky.

Rodiči, kterému děti zůstanou , a jsou vesměs zodpovědné matky, čas naopak chybí.

A čas jsou peníze!

Nastává pro ně neřešitelná situace a velké dilema. Chtějí se dětem věnovat ale musí také pracovat, aby se uživily

Navrhuji , aby pracovaly jen 6 hodin denně a 2 hod doplácel partner . Potřebují přece prostor k tomu, aby mohly vyzvednout děti, nakoupit, vyprat, uvařit....... věnují přece na to svůj čas .

A čas potřebují přece i pro sebe.

Někdy směšné částky, vesměs almužny, které dostávají od svých protějšků, nepokryvají ani základní potřeby dítěte.

Není- li však rodič schopen zajistit obživu svým dětem , musí pro dávky..

Vesměs právě žena musí prosit o různé příspěvky a dostává se tak do role toho neschopného.

Parazitem bývá však druhá strana. Jestli se já starám o děti, ať ten druhý zhaní obživu, klidně od státu, jestli se nestydí.

Částka stanovená státem , určena na základní potřebu dítěte,by měla být stanovena podle věku dítěte a musí být zabezpečená, podobně jako minimální mzda, státem.

Myslím, že řada rodičů se nad tím zamyslí a děti si budou pořizovat zodpovědněji.

V případě rozvodu se nikdo této povinnosti, nebude moct vzdát.

Jedna strana se stává pěstounem a ta druhá , mu musí umožnit, tuto novou funkci plnit.

Částka na dítě, by měla byt srovnatelná s tou, kterou stát dává pěstounům na pokrytí jejich potřeb.

Jen to převzít, upravit a přijmout,

Myslím si , že když si někdo pořídí dítě, tak má povinnost ho živit a mít o něho zájem.

Nekončí to rozvodem!

Vzdát se této povinnosti by znamenalo - kompenzovat to finančně.

Částka by měla být, podobně jako u minimální mzdy , plošně valorizovaná.

Jednou ze složek, na kterou by měl být brán zřetel, by byla výše příjmu rodičů,

Každoročně by měla být , tato částka, předkládaná protistraně .

RODIČ, který o dítě pečuje, by se tímto nedostával do finanční pasti a nebyl by odsunut na okraj společnosti, jako je tomu teď.

Zatajování příjmu a majetku by bylo trestné.

Životní úroveň dítěte by tak byla ZARUČENÁ A HLÍDANÁ STÁTEM

ČIM DŘÍVE SE DOSTANE TENTO PROBLÉM DO PARLAMENTU,TÍM LÍP

Alena Siejková

Alena | 19.4.2014 08:28 Citovat »
Pro srovnání, jake jsou náklady na dítě v pěstounské péči: Dávky pěstounské péče Právní úprava od 1. 1. 2013

Jako pěstounská péče se pro účely dávek pěstounské péče posuzuje péče o dítě poskytovaná osobou v evidenci (osobou vedenou v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu) a osobou pečující, tedy osobou:

 1. která je pěstounem (nikoli na přechodnou dobu),
 2. která byla do dosažení zletilosti dítěte jeho pěstounem nebo poručníkem, a to po dobu, po kterou má nezaopatřené dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte,
 3. které je před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče rozhodnutím soudu nebo orgánu sociálně-právní ochrany dítě dočasně svěřeno do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem, a to po dobu trvání takové péče (tzv. předpěstounská péče),
 4. která je poručníkem dítěte, jestliže o dítě osobně pečuje, nebo
 5. která má v osobní péči dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost, a to po dobu, po kterou probíhá soudní řízení o ustanovení této osoby poručníkem.
Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte má nezletilé nezaopatřené dítě svěřené do pěstounské péče. Nárok je zachován i po dosažení zletilosti dítěte, nejdéle však do dvacátého šestého roku jeho věku, jde-li o nezaopatřené dítě podle zákona upravujícího státní sociální podporu, které trvale žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby s osobou, která byla do dosažení jeho zletilosti osobou pečující.

Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte činí za kalendářní měsíc:

 1. 4 500 Kč pro dítě ve věku do 6 let,
 2. 5 550 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let,
 3. 6 350 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let,
 4. 6 600 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let.

Jde-li o dítě, které je podle zákona o sociálních službách osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby, činí příspěvek na úhradu potřeb dítěte:

Dítě ve věkuDítě ve stupni závislosti I(lehká závislost)KčDítě ve stupni závislosti II(středně těžká závislost)KčDítě ve stupni závislosti III(těžká závislost)KčDítě ve stupni závislosti IV(úplná závislost)KčDo 6 let 4 650 5 550 5 900 6 400 6 – 12 let 5 650 6 800 7 250 7 850 12 – 18 let 6 450 7 800 8 300 8 700 18 – 26 let 6 750 8 100 8 600 9 000 Příspěvek při ukončení pěstounské péče

Nárok na příspěvek při ukončení pěstounské péče má fyzická osoba, která byla ke dni dosažení zletilosti v pěstounské péči, a to ke dni zániku nároku této osoby na příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Výše jednorázového příspěvku činí 25 000 Kč.

Odměna pěstouna

Nárok na odměnu pěstouna má osoba pečující a osoba v evidenci (osoba pečující i po dosažení zletilosti dítěte, pokud má dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte). Pokud jsou oba manželé osobou pečující nebo osobou v evidenci, náleží odměna pěstouna pouze jednomu z nich.

Výše odměny pěstouna činí za kalendářní měsíc:

 1. 8 000 Kč, je-li pečováno o jedno dítě,
 2. 12 000 Kč, je-li pečováno o 2 děti,
 3. 20 000 Kč,
  1. je-li pečováno alespoň o 3 děti,
  2. je-li pečováno alespoň o 1 dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost),
  3. jde-li o osobu v evidenci, a to i v případě, že nepečuje o žádné dítě, nebo
 4. 24 000 Kč, pečuje-li pěstoun alespoň o 1 dítě, které mu bylo svěřeno na přechodnou dobu, a toto dítě je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost).

Za každé další dítě svěřené do péče osoby pečující se odměna pěstouna zvyšuje vždy o 4 000 Kč.

Pokud je osoba pečující nebo osoba v evidenci rodičem nebo prarodičem otce nebo matky svěřeného dítěte, náleží jí odměna pěstouna vždy, pokud pečuje alespoň o 3 děti nebo o alespoň 1 dítě ve II., III. nebo IV. stupni závislosti. V ostatních případech (pečuje-li o 1 nebo 2 zdravé děti či děti v I. stupni závislosti), jí náleží odměna pěstouna pouze v případech hodných zvláštního zřetele, zejména s ohledem na její sociální a majetkové poměry a s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu dítěte.

Odměna pěstouna se pro účely zákonů upravující daně z příjmů, pojistné na sociální zabezpečení, pojistné na úrazové pojištění a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění považuje za příjem ze závislé činnosti.

Příspěvek při převzetí dítěte

Nárok na příspěvek při převzetí dítěte má osoba pečující, která převzala dítě do pěstounské péče.

Výše příspěvku při převzetí dítěte činí, jde-li o dítě ve věku:

 1. do 6 let, 8 000 Kč,
 2. od 6 let do 12 let, 9 000 Kč,
 3. od 12 let do 18 let, 10 000 Kč.
Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla

Na příspěvek má nárok osoba pečující, která má v pěstounské péči nejméně 3 děti nebo má nárok na odměnu pěstouna z důvodu péče o 3 děti, včetně zletilých nezaopatřených dětí, jež zakládají osobě pečující nárok na odměnu pěstouna. Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí 70 % pořizovací ceny motorového vozidla nebo prokázaných výdajů na opravy, nejvýše však 100 000 Kč. Podmínkou dále je, že osoba pečující nesmí motorové vozidlo používat k výdělečné činnosti.

Poslední aktualizace: 21. 12. 2012Dávky pěstounské péče Právní úprava od 1. 1. 2013

Jako pěstounská péče se pro účely dávek pěstounské péče posuzuje péče o dítě poskytovaná osobou v evidenci (osobou vedenou v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu) a osobou pečující, tedy osobou:

 1. která je pěstounem (nikoli na přechodnou dobu),
 2. která byla do dosažení zletilosti dítěte jeho pěstounem nebo poručníkem, a to po dobu, po kterou má nezaopatřené dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte,
 3. které je před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče rozhodnutím soudu nebo orgánu sociálně-právní ochrany dítě dočasně svěřeno do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem, a to po dobu trvání takové péče (tzv. předpěstounská péče),
 4. která je poručníkem dítěte, jestliže o dítě osobně pečuje, nebo
 5. která má v osobní péči dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost, a to po dobu, po kterou probíhá soudní řízení o ustanovení této osoby poručníkem.
Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte má nezletilé nezaopatřené dítě svěřené do pěstounské péče. Nárok je zachován i po dosažení zletilosti dítěte, nejdéle však do dvacátého šestého roku jeho věku, jde-li o nezaopatřené dítě podle zákona upravujícího státní sociální podporu, které trvale žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby s osobou, která byla do dosažení jeho zletilosti osobou pečující.

Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte činí za kalendářní měsíc:

 1. 4 500 Kč pro dítě ve věku do 6 let,
 2. 5 550 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let,
 3. 6 350 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let,
 4. 6 600 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let.

Jde-li o dítě, které je podle zákona o sociálních službách osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby, činí příspěvek na úhradu potřeb dítěte:

Dítě ve věkuDítě ve stupni závislosti I(lehká závislost)KčDítě ve stupni závislosti II(středně těžká závislost)KčDítě ve stupni závislosti III(těžká závislost)KčDítě ve stupni závislosti IV(úplná závislost)KčDo 6 let 4 650 5 550 5 900 6 400 6 – 12 let 5 650 6 800 7 250 7 850 12 – 18 let 6 450 7 800 8 300 8 700 18 – 26 let 6 750 8 100 8 600 9 000 Příspěvek při ukončení pěstounské péče

Nárok na příspěvek při ukončení pěstounské péče má fyzická osoba, která byla ke dni dosažení zletilosti v pěstounské péči, a to ke dni zániku nároku této osoby na příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Výše jednorázového příspěvku činí 25 000 Kč.

Odměna pěstouna

Nárok na odměnu pěstouna má osoba pečující a osoba v evidenci (osoba pečující i po dosažení zletilosti dítěte, pokud má dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte). Pokud jsou oba manželé osobou pečující nebo osobou v evidenci, náleží odměna pěstouna pouze jednomu z nich.

Výše odměny pěstouna činí za kalendářní měsíc:

 1. 8 000 Kč, je-li pečováno o jedno dítě,
 2. 12 000 Kč, je-li pečováno o 2 děti,
 3. 20 000 Kč,
  1. je-li pečováno alespoň o 3 děti,
  2. je-li pečováno alespoň o 1 dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost),
  3. jde-li o osobu v evidenci, a to i v případě, že nepečuje o žádné dítě, nebo
 4. 24 000 Kč, pečuje-li pěstoun alespoň o 1 dítě, které mu bylo svěřeno na přechodnou dobu, a toto dítě je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost).

Za každé další dítě svěřené do péče osoby pečující se odměna pěstouna zvyšuje vždy o 4 000 Kč.

Pokud je osoba pečující nebo osoba v evidenci rodičem nebo prarodičem otce nebo matky svěřeného dítěte, náleží jí odměna pěstouna vždy, pokud pečuje alespoň o 3 děti nebo o alespoň 1 dítě ve II., III. nebo IV. stupni závislosti. V ostatních případech (pečuje-li o 1 nebo 2 zdravé děti či děti v I. stupni závislosti), jí náleží odměna pěstouna pouze v případech hodných zvláštního zřetele, zejména s ohledem na její sociální a majetkové poměry a s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu dítěte.

Odměna pěstouna se pro účely zákonů upravující daně z příjmů, pojistné na sociální zabezpečení, pojistné na úrazové pojištění a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění považuje za příjem ze závislé činnosti.

Příspěvek při převzetí dítěte

Nárok na příspěvek při převzetí dítěte má osoba pečující, která převzala dítě do pěstounské péče.

Výše příspěvku při převzetí dítěte činí, jde-li o dítě ve věku:

 1. do 6 let, 8 000 Kč,
 2. od 6 let do 12 let, 9 000 Kč,
 3. od 12 let do 18 let, 10 000 Kč.
Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla

Na příspěvek má nárok osoba pečující, která má v pěstounské péči nejméně 3 děti nebo má nárok na odměnu pěstouna z důvodu péče o 3 děti, včetně zletilých nezaopatřených dětí, jež zakládají osobě pečující nárok na odměnu pěstouna. Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí 70 % pořizovací ceny motorového vozidla nebo prokázaných výdajů na opravy, nejvýše však 100 000 Kč. Podmínkou dále je, že osoba pečující nesmí motorové vozidlo používat k výdělečné činnosti.

Poslední aktualizace: 21. 12. 2012

Alena | 19.4.2014 12:51 Citovat »
Komentovat