Jak využít příspěvek na zřízení pracovního místa?

Při hledání práce se vyplatí být aktivní (zdroj: sxc.hu)
21.7.2014 | zkouknuto: 10589x | komentářů: 2

Paní Jolana, vystudovaná sociální pracovnice, je samoživitelka a pečuje o tříletou dceru. Jelikož její zaměstnavatel zkrachoval, po skončení rodičovského příspěvku se zaevidovala na úřadu práce. Během rodičovské dovolené se aktivně zapojila do činnosti mateřského centra. Pomáhala jiným řešit konfliktní situace v rodině a odpovídala i na otázky ze sociální problematiky. Ředitelka mateřského centra se proto rozhodla zřídit pracovní místo a požádat úřad práce o "příspěvek na zřízení nebo vyhrazení společensky účelného pracovního místa zaměstnavatelem". Nejdříve kontaktovala úřad práce a získala informace o projektu "Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti" (registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/03.00015, který končí 31. prosince 2015), který realizuje MPSV.


Cíl projektu „Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti“

Projekt podporuje nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, a to v podobě společensky účelných pracovních míst (SÚPM). Zařazování osob z cílové skupiny do projektu probíhá prostřednictvím jednotlivých pracovišť úřadu práce.

V případě SÚPM je vyhrazeno pracovní místo u zaměstnavatele pro konkrétního uchazeče o zaměstnání. SÚPM přispívají k pracovnímu uplatnění uchazečů o zaměstnání s méně závažnými handicapy na trhu práce, jimž nelze v dané chvíli zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. Tento nástroj patří k účinným nástrojům aktivní politiky zaměstnanosti a vede k přímému, a zpravidla i dlouhodobému, uplatnění na trhu práce.

Přínosem projektu je i udržení a obnovení základních pracovních návyků, motivace k práci a získání finančních prostředků z pracovní činnosti, nikoliv ze sociálních podpor.

Cílová skupina

Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči o zaměstnání. Aktivity projektu jsou zaměřeny na podporu těch uchazečů o zaměstnání, kterým nelze pro jejich individuální charakteristiky zajistit zaměstnání jiným způsobem. Projekt je zaměřen mimo jiné i na osoby dlouhodobě nezaměstnané, osoby bez praxe, osoby s nízkou kvalifikací. Sólo rodiče mají velkou šanci v tomto projektu uspět. Úřady práce věnují při zprostředkování zaměstnání zvýšenou péči těm uchazečům o zaměstnání, kteří ji z vážných důvodů potřebují (např. zdravotní stav, věk, péče o dítě).

Příspěvek na zřízení nebo vyhrazení SÚPM zaměstnavatelem

Zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje, a to na základě dohody s úřadem práce, pracovní místo, které obsazuje uchazečem o zaměstnání, jemuž nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem.

Příspěvek na SÚPM, které zaměstnavatel vyhradil pro konkrétního uchazeče o zaměstnání, se poskytuje formou částečné nebo plné úhrady vyplacených mzdových nákladů na tohoto zaměstnance, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance.

O příspěvek se žádá na úřadu práce podáním písemné žádosti.

Ředitelka mateřského centra podala písemnou žádost příspěvek na zřízení nebo vyhrazení SÚPM zaměstnavatelem (ke stažení na webu MPSV). K žádosti o poskytnutí příspěvku na vyhrazení pracovního místa zaměstnavatelem bylo třeba ještě doložit:

 • doklady osvědčující skutečnosti uvedené v žádosti,
 • potvrzení o tom, že žadatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky vedené příslušným finančním nebo celním úřadem, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
 • doklad o zřízení účtu u peněžního ústavu.

Příspěvek byl schválen, a to ve výši 13 000 Kč po dobu 12 měsíců. Paní Jolana bude financována nejen z projektu, ale částečně i zaměstnavatelem (mateřské centrum). Paní Jolana je na startu nového pracovního života.

Úřady práce poskytují nezaměstnaným i jinou účelnou pomoc. V době nezaměstnanosti je možné např. absolvovat kurz akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí nebo Ministerstvem školství, tělovýchovy a mládeže, a tím změnit kvalifikaci.

Rekvalifikace

Rekvalifikací se rozumí udržení, obnova nebo získání nových kvalifikačních předpokladů uchazeče pro výkon vhodného zaměstnání.

Uchazeči zařazení do rekvalifikace musí splňovat vstupní kvalifikační předpoklady pro daný rekvalifikační kurz, tj. stupeň vzdělání, fyzickou a psychickou způsobilost (zdravotní stav), trestní bezúhonnost apod.

Informace o rekvalifikaci

Základní informaci o možnostech rekvalifikace může uchazeč získat na úřadu práce. Ten rovněž může rekvalifikaci navrhnout, zejména v těch případech, kdy snaha o zprostředkování zaměstnání s dosavadní kvalifikací nemá naději na úspěch a uchazeč splňuje podmínky pro absolvování rekvalifikace.

Dohoda o rekvalifikaci

Je-li uchazeč zařazen do rekvalifikace, uzavírá s ním úřad práce písemnou dohodu o rekvalifikaci.

 • V dohodě o rekvalifikaci se stanoví povinnost uchazeče plně uhradit náklady rekvalifikace, pokud bez vážných důvodů rekvalifikaci nedokončí nebo
 • odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci.

Úřad práce uhradí uchazeči kurzovné, ale může hradit i další náklady spojené s účastí v rekvalifikačním kurzu (jízdné, ubytování, stravné).

Rekvalifikace "zvolená"

Uchazeč si může zabezpečit rekvalifikaci sám a za tím účelem si zvolit

 • druh pracovní činnosti, na kterou se chce rekvalifikovat;
 • rekvalifikační zařízení, které má rekvalifikaci provést.

Uchazeč musí úřadu práce doložit cenu zvolené rekvalifikace.

Jestliže bude úřad práce cenu rekvalifikace hradit, vydá uchazeči před zahájením rekvalifikace potvrzení o tom, že po předložení dokladu o úspěšném absolvování této rekvalifikace uhradí rekvalifikačnímu zařízení cenu rekvalifikace. Celková finanční částka, kterou může úřad práce vynaložit na zvolenou rekvalifikaci jednoho uchazeče o zaměstnání, nesmí v období 3 po sobě následujících kalendářních let ode dne prvního nástupu na zvolenou rekvalifikaci přesáhnout částku 50 000 Kč.

U rekvalifikace zvolené uchazečem nevzniká nárok na podporu při rekvalifikaci.

Příspěvek při zřízení nového pracovního místa pro osobu samostatně výdělečně činnou (OSVČ)

Příspěvek slouží k vybavení nově zřízeného pracovního místa, např. na koupi základního vybavení prodejny. Tyto finanční prostředky nelze použít např. na nákup zboží či materiálu, placení nájemného, leasingu, sociálního a zdravotního pojistného apod.

Podmínky získání příspěvku

Uchazeč pro přiznání příspěvku musí splnit následující podmínky:

 • Podat žádost (je dostupná na webu MPSV).
 • Součástí žádosti je podnikatelský záměr a další doklady, které uvádí formulář žádosti.
 • V době podání žádosti musí být žadatel veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání.
 • Pořizování investičního majetku zakoupeného z finanční výpomoci úřadu práce je možné až po datu podepsání dohody o poskytnutí této finanční výpomoci.
 • Podnikatelská činnost musí být jedinou hlavní činností žadatele.
 • Žadatel musí samostatně výdělečnou činnost vykonávat nejméně 1 rok od zahájení činnosti. Jestliže samostatně výdělečná činnost nebude trvat 1 rok, je uchazeč povinen poměrnou část příspěvku vrátit.

Přiznání příspěvku

Na přiznání příspěvku není právní nárok. Při rozhodování v případě příspěvku přihlíží úřad práce zejména k míře nezaměstnanosti v místě vzniku nového pracovního místa, ke kvalitě podnikatelského záměru, k nákladům souvisejícím se zřízením nových míst. O použití příspěvku uzavírá úřad práce s uchazečem dohodu.

Příklad: Uchazeč se rozhodl, že začne podnikat, konkrétně pro zřízení obchodu, ale neměl peníze pro jeho počáteční vybavení. Podal žádost o příspěvek se všemi požadovanými přílohami a získal příspěvek ve výši 10 000 Kč na koupi regálů, s tím, že musí SVČ vykonávat minimálně 1 rok. Pokud by s podnikáním skončil dříve, musel by poměrnou část příspěvku vrátit.

Výše příspěvku

Příspěvek může být přiznán maximálně ve výši šestinásobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku, která pro kalendářní rok 2014 činí 24 622 Kč. Výše příspěvku je závislá na míře nezaměstnanosti v regionu. V případě nižší míry nezaměstnanosti v příslušném regionu, než kolik je průměrná nezaměstnanost v ČR, může příspěvek činit maximálně čtyřnásobek průměrné mzdy, tj. 98 488 Kč. Pokud dosahuje nezaměstnanost v regionu alespoň průměrné nezaměstnanosti, může příspěvek činit až šestinásobek průměrné mzdy tj. 147 732 Kč. Zpravidla se však výše příspěvku pohybuje mezi 20 až 50 tisíci Kč.

Překlenovací příspěvek

Smyslem příspěvku je poskytnout pomoc těm uchazečům o zaměstnání, kteří se rozhodnou řešit svou nezaměstnanost zahájením SVČ a kteří potřebují finanční peníze na provoz "na rozjezd".

Podmínky získání překlenovacího příspěvku

Uchazeč o tento příspěvek musí

 • podat žádost;
 • zahájit SVČ;
 • ukončit registraci v evidenci uchazečů o zaměstnání;
 • získat příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa uchazečem za účelem výkonu SVČ.

Použití překlenovacího příspěvku

Příspěvek lze použít na úhradu provozních nákladů, které vznikly a byly uhrazeny v období, na které je překlenovací příspěvek poskytnut. Za provozní náklady se považují nájemné a služby s ním spojené, náklady na dopravu materiálu a hotových výrobků, náklady na opravu a údržbu objektu, ve kterém je provozována SVČ, pokud je tento objekt ve vlastnictví OSVČ, a náklady související s provozováním SVČ.

Výše příspěvku

Příspěvek může být přiznán maximálně ve výši 6156 Kč měsíčně. Může být přiznán na dobu maximálně 5 měsíců. Celková výše příspěvku může činit až 30 780 Kč.

Přiznání příspěvku

Příspěvek není nárokový. O jeho poskytnutí uzavírá úřad práce dohodu s OSVČ. V případě, že nejsou splněny všechny podmínky jeho poskytnutí nebo byl použit na jiné než vyjmenované provozní náklady, je v dohodě stanovena povinnost příspěvek vrátit.

Informujte se na Vašem úřadě práce!

Pro www.saminadeti.cz připravila JUDr. Jana Seemanová.


Komentáře

pomoc

Ivana | 19.5.2018 00:51 Citovat »

Dobrý den; děkuji za tyto stránky. I když popravdě spousta nabízené pomoci teoreticky pak v praxi vypadá jinak. Mám takový problém; že dlouhotrvající problémy u mě způsobily psychické obtíže. Dlouho jsem to v práci tajila a teď jsem bez práce a jdu poprvé na psychiatrické sezení. Nejvíc mě podťalo právě chození do poradnách a bezvýsledné vymáhání výživného ze zahraničí. Nikdo mi nepomohl; ani to ministerstvo spravedlnosti. Nejvíc mi vždy pomohli lidé; ne organizace. Nicméně se chci zeptat; ještě neznám svou diagnozu a nevím; jak dlouho budu nemocná; ale pracovat nějak chci. Jak se v takovém případě postupuje? O sociální dávky budu teprve žádat. Děkuji Zíková

Karolína | 12.6.2018 16:41 Citovat »
Komentovat