Jak se v Irsku pomáhá sólo rodičům I

Jak se žije rodičům v Dublinu?
5.11.2013 | zkouknuto: 2845x | komentářů: 0

Irsku se ještě před deseti lety říkalo keltský tygr. Tuto přezdívku si zasloužilo díky hospodářskému rozmachu, který přilákal i řadu imigrantů. Ekonomická recese však přinesla úbytek pracovních míst a rozpočtové škrty. Ty poznamenaly především stále rostoucí skupinu sólo rodičů.


Chcete si přečíst víc o dobré praxi v zahraničí?

Jak pomáhat sólo rodičům – inspirace ze Slovenska

Jak se v Irsku pomáhá sólo rodičům II

Sólo rodiče ve Velké Británii – co jim schází a co dostávají I.

Sólo rodiče ve Velké Británii – co jim schází a co dostávají II.

40 let praxe

one_family_logoV zemi žijí čtyři milióny obyvatel, z toho jedna čtvrtina v hlavním městě Dublinu. Tam sídlí i naše hostitelská organizace One Family. Před čtyřiceti lety, v roce 1972, ji založila skupina neprovdaných matek, které se vzbouřily proti názoru katolické církve, že dítě by mělo vyrůstat pouze v úplné rodině, anebo v péči státu. Běžnou praxí donedávna bylo nucené dávání těchto dětí k adopci, a to i do velmi vzdálených zemí (Austrálie).

Vliv církve na společnost je dodnes patrný především v rodinném právu. To vychází mj. ze sto let staré ústavy, kterou lze změnit pouze celostátním referendem. Jako jediná forma rodiny je zatím stále uznáno manželství muže a ženy s dětmi. Děti narozené mimo manželství zde byly do poloviny 80. let legálně diskriminovány. V Irsku stále platí, že dítě patří k matce, což se odráží v tom, že jeho zákonným zástupcem je matka, otec by o to musel usilovat ve zvláštním řízení. Rozvody byly až do nedávné doby zcela nedostupné, a rozvodové řízení běžně trvá až pět let. První manželka muže je přitom stále pojímána jako „hlavní“ partnerka, jejíž děti jsou zvýhodněné i v dědickém řízení. Katolická církev také formuje názor společnosti i zákony týkající se například ukončení těhotenství, které je v Irsku povolené jen ženám, jejichž zdraví je prokazatelně ohroženo anebo které jsou ohroženy sebevraždou. Na druhou stranu ale církev disponuje řadou komunitních center pro setkávání, které mohou být i zdrojem sociální opory právě pro sólo rodiče.

Sólo rodiče mají nárok na sociální dávku „one parent family payment“, která je závislá na příjmu rodiny. Mohou ji čerpat i sociálně slabší rodiny, kde rodič pracuje či druhý one_family_vstupterodič platí výživné. Přesto není zárukou toho, že rodina neupadne do chudoby. Reformy z loňského roku tedy kladou důraz na to, aby se živitel/ka rodiny stal/a finančně nezávislou a získala práci, která ji i její děti dokáže uživit. Podpora zaměstnanosti je tedy důležitým, ale zdaleka ne jediným prvkem práce se sólo rodiči.

Právě proto nabízí organizace One Family (OF) široké spektrum služeb, a to všem typům jednorodičovských rodin. Hlavní pilíře jejích činností tvoří vedle služeb právní poradenství a aktivity usilující o společenské a legislativní změny (lobování, kampaně atd.) Organizaci na její činnost poskytuje finanční prostředky především stát, částečně je zajišťují i fondy EU a vlastní fundraising.

Široký záběr

OF je schopné poskytnout poradenství na míru klientům/kám nejrůznějšího věku, z nejrůznějšího prostředí a s různými potřebami. Provozuje také telefonickou linku, na kterou lze telefonovat za cenu místního hovoru a která slouží jako rozcestník pro další služby. Poskytuje základní poradenství (sociální zabezpečení, rodinné právo) a odkazy na jiné organizace, nabízí volajícím tolik potřebnou psychickou a emoční podporu.

Na většinu služeb tzv. „tváří v tvář“ jsou čekací lhůty. Výjimkou je krizové poradenství pro neplánovaně těhotné ženy, které získají termín v průběhu jednoho či dvou dní. Na rozdíl od některých jiných krizových center pro tyto ženy nabízí One Family informace, aby mohly volit nikoli mezi dvěma cestami (porodit dítě a dát ho k adopci, anebo ho sama vychovat), ale mezi třemi (obě předchozí, anebo podstoupit ukončení těhotenství).

Aktuální společenská a mediální debata o reformě zákona o interrupcích navíc traumatizuje i ženy, které podstoupily ukončení těhotenství před řadou let. Žena, která se rozhodne nechtěné těhotenství ukončit, totiž v naprosté většině případů o svém těhotenství s nikým nemluví. Jednoho dne ráno nastoupí na trajekt či letadlo do Anglie, kde podstoupí ukončení těhotenství, a stejný den navečer se vrací. V argumentech jejich odpůrců jsou totiž interrupce označovány jako vražda, a předčasně zapouzdřené bolestné dilema se tak znovu otevírá.

Poradenství v OF poskytuje jak podporu a naslouchání, tak praktickou pomoc. Někteří rodiče se rozhodnou pro déledobější psychoterapii - pro hlubší úzdravu a změnu. Většina klientů/ek potřebuje kombinaci více služeb a časté je, že služby OF vyhledá opakovaně či je využívá po delší období. OF uplatňuje velmi efektivní model poskytování služeb cílové skupině – jednotlivé služby jsou vzájemně provázané a přístup ke klientům/kám je zcela individuální, každé/mu je pomoc sestavena „na míru“ dle aktuálních potřeb.

Poradenské služby OF jsou kvalifikované mj. v těchto oblastech: vztahová problematika, otázky sdílené či střídavé péče o děti, osobní problematika vyplývající ze sólo rodičovství, poradenství pro mladé těhotné ženy a sólo matky (v Irsku je vysoký počet nezletilých matek). Na službu se mohou obracet nejen rodiče, ale i teenageři a adolescenti vyrůstající v jednorodičovských rodinách a mají zde i terapie pro děti do 4 let. Klienti za služby platí nevelký obnos dle svých individuálních finančních možností, kromě krizového poradenství pro těhotné, které je bezplatné.

Kromě poradenství mohou rodiče v OF navštěvovat vzdělávací kurzy, kurzy pozitivního rodičovství a osobního rozvoje.

Podpořit sólo rodiče v jejich rodičovství

OF klade velký důraz na podporu rodičům v jejich rodičovských kompetencích. Ze letitých zkušeností OF vyplývá, že dokud se domov nestane pozitivním místem pro celou rodinu, rodičům se nepodaří příliš úspěšně zhostit svých dalších rolí ve společnosti. Ve svých programech podpory v rodičovství se zaměřují především na budování pozitivního a podpůrného vztahu s dětmi, což vede k lepšímu zvládání zátěží vyplývajících ze sólo rodičovství. Do těchto programů patří jak organizování skupinová sezení sólo rodičů, workshopy (včetně otcovských) a vzájemné „síťování“ sólo rodičů za účelem vzájemné pomoci a podpory.

Uživatelům/kám svých služeb OF nabízí i kvalitní a kvalifikované hlídání dětí, které splňuje zákonná kritéria předškolního zařízení.Zde se dětem individuálně věnují z hlediska jejich vývojových potřeb, na základě úzké spolupráce s rodiči. Na 2 děti připadá 1 pracovník/ice. Tým zařízení péče o děti OF poskytne rodičům i podporu v oblastech jako je zvládání problémového chování, výživa, denní řád, problémy se spaním, separační úzkost a komunikace s dítětem.

Nová budoucnost s One Family

Nezaměstnané sólo rodiče podporuje v návratu na trh práce či k dokončení vzdělání akreditovaný vzdělávací a rozvojový program New Futures. Program se zaměřuje především na sólo rodiče, kteří/é mají nízkou kvalifikaci a velmi málo podpory od rodiny a blízkých. Přicházejí do OF s nízkým sebevědomým a sebedůvěrou.

New_FuturesProto také program začíná skupinovou prací na osobním rozvoji. Tato stránka nám byla v Irsku opakovaně zdůrazňována – není efektivní pomáhat klientovi/ce vstoupit na trh práce, dokud nedostane potřebný rozsah podpory pro budování sebedůvěry. Člověk, který si neváží sám sebe, obtížně najde zaměstnání a obstojí v něm.

12 setkání věnujících se osobnímu rozvoji následuje 12 setkání zaměřených na rozvoj kompetencí pro návrat na trh práce. Do nich patří i individuální kariérové poradenství. V průběhu programu jde o to, pomoci jednotlivým účastníkům/cím nalézt co možná nejvhodnější cestu dalšího profesního rozvoje a dle toho zvolit např. rekvalifikační kurs či další typy vzdělávání. Jak zdůrazňuje koordinátorka kursu a autorka metodiky Helen: „Je důležité podpořit lidi v tom, aby se vzdělávali pro práci, kterou skutečně chtějí dělat. Kursy, které jsou pragmatickou volbou z hlediska trhu práce, většinou tito lidé nedokončí. Jejich vysněnou profesi je vždycky možné přizpůsobit tak, aby byla pro trh práce zajímavá – například někdo, kdo chce být umělcem, může absolvovat kurs v uměleckém vázání květin.“

V rámci programu účastnice docházejí na individuální sezení, kde se ještě dále rozvíjejí osobní plán a strategie, jak dosáhnout svých cílů, mohou využít ostatních forem poradenství nabízených OF a samozřejmě hlídání dětí po celou dobu trvání programu.

Rodiny v přechodu

Úplné rodiny, jimž hrozí rozpad, anebo rodiny v rozvodovém procesu či po rozvodu mohou navštívit kontaktní centrum. Kontaktní centra byla jako dvouletý pilotní projekt zřízena pro podporu vztahů dětí s rodiči, OF je v něm zapojena jako partner projektu. Služby kontaktních center vycházejí z přesvědčení, že pro zdravý vývoj dětí je zásadní pozitivní kontakt s oběma rodiči, i když nežijí pohromadě. Umožňují dětem setkávání v bezpečném a podpůrném prostředí s rodičem, který s nimi nežije anebo jehož vztah s nimi byl narušen nebo vůbec nebyl navázán.

Vzhledem k tomu, že vysoký podíl klientek, které vyhledají služby OF, se setkalo či setkává s domácím násilím, mají kontaktní centra i program pro rodiny potýkající se s tímto problémem.

One Family své know-how v práci s rodinami sólo rodičů šíří v kursech pro odbornou veřejnost a vzděláváním pro organizace pracující se sólo rodiči. Širší pole působnosti – změnit postoj veřejnosti a státu

Vedle služeb pro rodiče považuje One Family za svůj cíl změnit pohled veřejnosti na sólo rodičovství a působit na politiky, aby se touto skupinou zabývali. Každoročně pořádá oslavu Dne rodin, aby upozornilo na to, že heterosexuální pár s dětmi není jedinou formou rodiny, ve které mohou děti šťastně vyrůstat.

Výsledky lobování jsme mohly ocenit i my na setkání se zástupci ministerstva sociální ochrany, kteří nám představili hlavní sociální dávky určené pro sólo rodiče, ale zajímali se živě i o způsoby podpory sólo rodičů v České republice. Podobná návštěva by asi byla dnes na MPSV jen těžko uskutečnitelná. Jedním z hlavních úskalí zaměstnávání (nejen) sólo rodičů je nedostatek pracovních míst, a především míst v zařízeních péče o děti. Předškolní péče je přitom velice nákladná (měsíc stojí až 1500 euro). Stát zde přispívá na služby péče o děti rodičům individuálně, ale neinvestuje do těchto zařízení přímo.

Za tým APERIO Irsko navštívily Eliška Kodyšová a Silvie Novotná.

Studijní cesta proběhla v rámci realizace mezinárodního projektu „Rodiče samoživitelé/ky a trh práce“, který je podpořen grantem ESF ČR, operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt CZ.1.04/5.1.01/77.00353.


Komentáře

Zatím žádné komentáře - buďte první!

Komentovat