Hledisko zájmu nezletilých dětí při vypořádání SJM

16.9.2014 | zkouknuto: 4737x | komentářů: 3

Při vypořádání společného jmění manželů (SJM) platí zásada, že podíly obou manželů na vypořádávaném jmění jsou stejné. V odůvodněných případech může dojít k odklonu od této zásady, a to z důvodu odůvodněných potřeb nezletilých dětí. Jako příklad může sloužit případ bývalých manželů Novákových.


Novákovi mají dva syny: jeden studuje na střední škole a druhý je žákem základní školy. Oba synové byli svěřeni soudem do péče otce. Matce byla uložena povinnost platit měsíčně na výživu prvního dítěte částku 1 000 Kč, na druhé 800 Kč. Manželé se nedohodli na vypořádání společného majetku, a proto jejich zaniklé společné jmění vypořádával soud.

Pravidla pro vypořádání SJM v občanském zákoníku

Podle § 742 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, platí, že v případech kdy se bývalí manželé na vypořádání SJM nedohodnou, použijí se pro vypořádání tato pravidla:

a) podíly obou manželů na vypořádávaném jmění jsou stejné,

b) každý z manželů nahradí to, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho výhradní majetek,

c) každý z manželů má právo žádat, aby mu bylo nahrazeno, co ze svého výhradního majetku vynaložil na společný majetek,

d) přihlédne se k potřebám nezaopatřených dětí,

e) přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, zejména jak pečoval o děti a o rodinnou domácnost,

Při vypořádání společného jmění manželů se přihlédne především k potřebám nezletilých dětí, k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, a k tomu, jak se zasloužil o nabytí a udržení společného jmění. Při určení míry přičinění je třeba vzít též zřetel k péči o děti a k obstarávání společné domácnosti.

Rozhodnutí prvního stupně

Soud v prvním stupni rozhodl tak, že pan Novák získal bytovou jednotku, zůstatek na stavebním spoření ve výši 68 000 Kč a dále mu byla uložena povinnost:

  • doplatit zůstatek úvěru u spořitelny ve výši 668 810 Kč,
    • nedoplatek úvěru na kreditní kartě ve výši 18 929 Kč,
    • vyrovnat podíl v rámci SJM a zaplatit paní Novákové 567 218 Kč do dvou měsíců od právní moci rozsudku.

Paní Novákové uložil povinnost doplatit zůstatek půjčky u banky ve výši 150 463 Kč. Soud při svém rozhodování vycházel z toho, že podíly obou účastníků jsou stejné.

Odvolací soud

Pan Novák se proti rozhodnutí odvolal a odvolací soud změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že výše částky na vypořádání podílu činí 450 000 Kč, jinak rozhodnutí potvrdil. To znamená, že snížil částku na vyrovnání podílů o 167 218 Kč. Odvolací soud shledal důvodnou odvolací námitku pana Nováka, že soud prvního stupně, přes výslovné jeho tvrzení, nezohlednil při svém rozhodování uplatnění potřeby nezletilých synů, kteří mu byli svěřeni do výchovy. Jedná se přitom o chlapce ve věku blízkém dospělosti, jejichž životní potřeby se již příliš neliší od životních potřeb dospělých osob.

Dovolání k Nejvyššímu soudu

Proti měnící části rozsudku podala paní Nováková dovolání k Nejvyššímu soudu. Napadla rozsudek v jeho té části, v níž odvolací soud vyjádřil odklon od principu rovnosti podílů účastníků na vypořádávaném majetku, tj. snížení jejího podílu o 167 218 Kč. V rovině právního posouzení věci nesouhlasila paní Nováková se závěrem odvolacího soudu, a to s tím, že důvodem odklonu od principu rovnosti podílů (tzv. disparita podílů) může být i okolnost, že některému z bývalých manželů byly svěřeny do výchovy nezletilé děti.

Závěry Nejvyššího soudu

Občanskoprávní úprava výslovně nestanoví, zda a jakým způsobem, při stanovení výše podílů na vypořádávaném majetku, zohlednit potřeby dětí svěřených do výchovy jednomu z manželů. V soudní praxi se tyto potřeby zohledňují spíše při stanovení toho, které konkrétní věci mají být přikázány manželu, který pečuje o děti, než při stanovení výše jeho podílu.

Při úvaze, zda bude na místě zvýšit podíl manžela z uvedeného důvodu, je třeba vždy přihlédnout k povaze, určení a upotřebitelnosti těchto věcí a to i z hlediska jejich trvanlivosti. Je totiž třeba odlišovat věci, jež mohou sloužit jen potřebě dětí a jejichž životnost je krátká, takže jich manžel nemůže dále sám užívat (např. dětský kočárek, postýlka apod.), od věcí, jež mohou sloužit i potřebě jiných osob než dítěte, jež jsou trvalejší hodnoty a znamenají rozšíření majetku manžela i pro dobu, kdy dítě odroste (např. pianino, zařízení pokoje apod.). Lze tedy k uvedené problematice vyslovit závěr, že zřetel na potřeby nezletilých dětí je třeba posoudit podle povahy každého konkrétního případu v jeho vzájemných souvislostech, podle povahy, určení a životností věcí, které se mají vypořádat, zejména pak i se zřetelem k tomu, zda konkrétní věc může být užívána i jinými osobami, případně zda bude a po jak dlouhou dobu užívána dětmi. Zjištění soudu, nesoucí se tímto směrem, se pak projeví ve výroku rozhodnutí, jímž bude majetek, spadající do bezpodílového spoluvlastnictví manželů, vypořádán rovným dílem či jinak.

Při stanovení výše podílů je možné též přihlédnout i k tomu, že jeden z manželů bude pečovat o více dětí anebo o dítě zdravotně postižené, přičemž zohledněna může být i skutečnost, že výživné poskytované rodičem nemůže stačit k uhrazení potřeb dětí.

V případě bývalých manželů Novákových Nejvyšší soud zjevnou nepřiměřenost úvah odvolacího soudu neshledal. Nezletilé děti ve věku blízkém věku dospělosti jsou svěřeny do výchovy otce, výživné stanovené soudem ve výši 1 000 Kč a 800 Kč měsíčně není svou výší nepochybně částkou, která by zajistila v plném rozsahu uspokojování potřeb nezletilých, vůči nimž i žalovaný plní vyživovací povinnost.

Předmětem soudního vypořádání, vyjma bytové jednotky, přikázané žalovanému, jejímž prostřednictvím žalovaný a nezletilé uspokojují potřebu bydlení, nejsou žádné věci, které by na základě vypořádání sloužily nezletilým k uspokojování jejich potřeb. Jestliže za této situace snížil odvolací soud částku odpovídající vypořádacímu podílu z 567 218 Kč na částku 450 000 Kč, tj. o 167 218 Kč, nelze považovat ani rozsah snížení za zjevně nepřiměřený.

Nejvyšší soud proto dovolání zamítl.

Shrnutí

Hledisko zájmu nezletilých dětí může být jednou z okolností vedoucí k disparitě podílů při soudním vypořádání SJM. Odklon od principu rovnosti podílů je úvahovou záležitostí soudu, která sice musí být odůvodněna, ale nalézacím soudům je dán prostor proto, aby zjištěné konkrétní skutečnosti úvahou promítly do rozsahu, jímž princip rovnosti podílů modifikují. Mezi skutečnosti, které také mohou ovlivnit disparitu podílů, patří zdravotní stav dětí, jejich počet a jejich potřeby, upotřebitelnost věcí náležejících do SJM i výše určeného výživného.

Zpracovala JUDr. Jana Seemanová podle rozhodnutí Nejvyššího soudu Cdo 3272/2010 (www.nsoud.cz).


Komentáře

Oceliční věřitelé a hypotéční společnosti Limited pro malé a velké půjčky Za 2% úrokovou sazbu.

Potřebujete úvěr k zahájení podnikání nebo splácení vašich účtů ?, Nabízíme všechny druhy půjček, soukromých půjček, Komerční a osobní půjčka s velmi nízkými úrokovými sazbami, které jsou nízké až na 2% v jednom roce až na 25 letech splatnosti kdekoli na světě. Nabízíme půjčky od 1000 do jakékoliv částky, o kterou jste požádali, kontaktujte nás dnes E-mail;

Oceanfmortgages@gmail.comOceanfmortgages@gmail.com

+447087694046

Max Bent | 27.8.2017 13:17 Citovat »

Dobrý deň,

Potrebujete núdzový úver na začatie podnikania alebo potrebujete úverpre refinancovanie, Potrebujete splátkový úver? Potrebujete požičať?kúpiť auto alebo doma? Ak áno, nemusíte sa obávať, môžeme pomôcť !!! kontaktnás teraz prostredníctvom e-mailu pre váš naliehavý úver.E-mail: parkerjames489 @ gmail.

Ďakujeme Vám.S pozdravom

Williams Owen | 16.9.2018 21:55 Citovat »
Jste obchodník nebo žena? Jste v nějakém finančním nepořádku nebo Potřebujete finanční prostředky na zahájení vlastního podnikání? Potřebujete půjčku k zahájení pěkné malé a střední firmy? Máte nízké kreditní skóre a je těžké získat kapitálový úvěr od místních bank a dalších finančních institucí ?. Zájemci by měli kontaktovat nás e-mailem: BBM INVITE: {D8980E0B}Pouze WhatsApp: {+ 33753893351}E-mail: (iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com) Naše půjčky jsou dobře pojištěné pro maximální bezpečnost je naší prioritou, Naším hlavním cílem je pomoci vám získat služby, které si zasloužíte, Náš program je nejrychlejší způsob, jak dostat to, co potřebujete v okamžiku. Snižte své platby, abyste snížili nároky na měsíční výdaje. Získejte flexibilitu, s níž můžete využít pro jakýkoli účel od prázdnin, po vzdělávání až po jedinečné nákupy. Zájemci by měli kontaktovat nás emailem: BBM INVITE: {D8980E0B} Pouze WhatsApp :: {+ 33753893351}E-mail: (iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com) Nabízíme širokou škálu finančních služeb, které zahrnují: obchodní plánování, obchodní a rozvojové finance, nemovitosti a hypotéky, úvěry na konsolidaci dluhu, úvěry na podnikání, soukromé půjčky, úvěry na bydlení s nízkou úrokovou sazbou ve výši 1,00% právnické osoby. Získejte to nejlepší pro vaši rodinu a vlastní dům pro seniory, stejně jako náš systém obecné půjčky. Zájemci by měli kontaktovat nás prostřednictvím BBM INVITE: {D8980E0B}Pouze WhatsApp :: {+ 33753893351}E-mail: (iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com)
iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com | 29.1.2019 07:57 Citovat »
Komentovat